- 17 - f 10.000,en f 20.000,waarbij ook voor de gemeente mogelijk heden bestaan om rechtstreeks gemeentelijke informatie door te geven. De vergunning is niet alleen voorbehouden aan de P.T.T. Ook lokale omroepen met een ethervergunning hebben de machtiging gekregen om middels een straalverbinding uitzendingen te verzorgen. VOORZITTER: Ik nodig de heer Marijnissen uit om er met onze experts over te praten omdat ik de specifieke deskundigheid in dezen mis. Ik weet echter wel dat de straalverbinding voor een Duitse t.v.- zender f 200.000,gaat kosten. De heer MARIJNISSEN: Ik doelde op een straalverbinding voor de radio en niet voor de t.v. VOORZITTER: Wij zullen alles nogmaals nagaan. Een gesprek met onze specialisten zou verduidelijking kunnen brengen. Dit soort vragen dienen m.i. rechtstreeks gericht te worden aan de deskundigen. Indien de kosten van de frequentiewijziging aantoonbaar hoger zijn, dan kunnen wij daar best eens over praten. De heer MARIJNISSEN: Wij hebben bij 3 verschillende instanties geïnformeerd, nlde Woningstichting, Teladin en de gemeente Rucphen en wij hebben 3 verschillende antwoorden gekregen. Vandaar deze rondvraag. Een simpel telefoontje werkt dan ook niet altijd. VOORZITTER: Wij zouden deze zaak dan met de 3 vertegenwoordigers van de verschillende instanties moeten bespreken. Dan wordt waar schijnlijk wel duidelijk wie er gelijk heeft. De heer JANSEN: Wij verzoeken u informatie te verschaffen over uw beleid inzake het onderhoud en de verharding van wegbermen. Wethouder VERPAALEN: Ieder voorjaar worden door ons enkele bedrij ven benaderd om prijs op te geven met betrekking tot het maaien van de wegbermen. Bij de prijsopvraag wordt mededeling gedaan welke bermen van wegen in onze gemeente niet gemaaid behoeven te worden en welke bermen gemaaid moeten worden en waarvan het maaisel opge raapt moet worden. Door de gemeente worden de overige bermen niet opgeraapt en afgevoerd. Bij enkele bermen, een paar procent, wordt door particulieren naar behoefte het maaisel afgevoerd ten behoeve van veevoer. Langs de verharding van wegen, op punten waar de wegbermen sterk verlaagd zijn door het verkeer, worden door de gemeente herstel lingen uitgevoerd middels het aanbrengen van gebroken puin. Dit fijne gebroken puin gaat gemakkelijk vastzitten, zodat de bermen weer voor enige tijd goed zijn aangevuld. Het gevaar voor fietsers en auto's om in de verlaagde berm terecht te komen is opgeheven. Het aanvullen van bermen met gebroken puin is veiliger voor de weggebruiker. Daarom wordt er voor een materiaalsoort gekozen die vast gaat zitten en niet bij de eerste de beste regenbui wegspoelt of bij wind wordt weggeblazen of anderszins verdwijnt. De heer JANSEN: Hoewel de Achtmaalsebaan deze avond volop aan bod is geweest willen wij deze zaak niet toespitsen op deze weg. Ook in andere straten zijn zogenaamde herstellingen uitgevoerd met gebro ken puin. Ik doel hierbij o.a. op de Expeditieweg en de Industrie straat. Waar is dat goed voor. Twee jaar geleden is de verbreding van de Helakkerstraat aan de orde geweest. Besloten is dat de ontsluiting van het industrieterrein langs de Helakkerstraat zou plaatsvinden en dat de bewegwijzering zou worden aangepast. Ook op andere plaatsen in onze gemeente wordt het gebroken puin gebruikt en ik heb daar heel veel moeite mee. Zijn hier geen alternatieven voor te vinden?

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 56