- 16 - Art. 37 R.v.O. Behandeling van vragen, opgesteld ingevolge artikel 37 Reglement van Orde voor de Raadsvergaderingen De heer MARIJNISSEN: Nu de aansluiting van onze C.A.I. op het kabelnet van Etten-Leur haar voltooiing nadert, zouden wij u de volgende vragen voor willen leggen: - Is het uw college reeds bekend welke radio- en televisiestations dadelijk toegang gaan krijgen op het Rucphense kabelnet? Zo ja, heeft uw college dan ook nagegaan of dit stations zijn die voldoen aan de voorwaarden in de Mediawet? - Uit informatie blijkt dat de L.O.R. na realisatie van de koppe ling een andere frequentie op de kabel krijgt toegewezen, dit echter zonder enige vorm van overleg. Is onze informatie juist, en zo ja wie neemt dan de kosten die deze wijziging met zich meebrengt voor zijn rekening? - Tot slot blijkt dat uw college een offerte is gedaan voor het aanbrengen van een retourleiding gemeentehuis kopstation. In hoe verre heeft u daar al een beslissing over genomen en bent u bereid in overleg met de L.O.R. de mogelijkheden van een straalverbinding te bezien. De kosten daarvan zijn ongeveer gelijk, echter de mogelijkheden zijn vele malen groter. VOORZITTER: Er zal een lijstje overhandigd worden aan de fracties waarop alle t.v.- en radiozenders met de frequenties worden weerge geven. Al deze zenders voldoen aan de voorwaarden die worden genoemd in de Mediawet. Over de gewijzigde frequentie ten behoeve van de Lokale Omroep Rucphen is mondeling overleg gepleegd door een medewerker van ons technisch adviesbureau met een vertegenwoordiger van de L.O.R. Intussen is duidelijk geworden dat wij beter eerst contact op hadden kunnen nemen met de voorzitter van de L.O.R. Hiertoe is inmiddels intern opdracht gegeven. Met de toen geuite wensen van de L.O.R. is bij de frequentiebepalingen rekening gehouden. Hierover is men mondeling geïnformeerd. Overigens zal er nog een schrifte lijk bericht volgen. De toewijzing van het tijdelijke t.v.-kanaal is gratis en de kosten van de radiofrequentie (f 150,komen voor rekening van de L.O.R. Het college heeft in de vergadering van 6 oktober 1987 besloten niet in te gaan op de betreffende offerte. De straalverbinding is een erg dure voorziening. We spreken dan al gauw over enkele honderdduizenden guldens. Daarnaast is toestemming nodig van de P.T.T. en het is de vraag of deze toestemming wordt verleend. De heer MARIJNISSEN: Het is mij bekend dat er straks een radio station toegang zal krijgen dat o.i. niet voldoet aan de eisen in de Mediawet. Het betreft een commercieel station dat zich van voor schriften niets aantrekt. De L.O.R. heeft bij het verkrijgen van de zendmachtiging een frequentie toegewezen gekregen. Zij hebben niet gevraagd om een frequentiewijziging terwijl zij wel de kosten moeten voldoen. Ik vraag danook om uw toezegging dat, indien de kosten aantoonbaar hoger zijn dan f 150,zij een beroep kunnen doen op het gevoteerde krediet voor de koppeling met Etten-Leur. T.a.v. de straalverbinding bent u m.i. slecht geinformeerdU hebt gelijk indien het gaat om een straalverbinding die heel Nederland bestrijkt. Volgens onze informatie is een verbinding voor wat betreft de gemeente Etten-Leur realiseerbaar voor een bedrag tussen

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 55