- 14 - Ik ben toch blij dat de grote lijnen van deze nota door de voltal lige raad gesteand worden. Wij zullen deze materie danook samen aan moeten pakken. Hierna sluit de raad zich aan bij de conclusies zoals die in de nota zijn verwoord. Begrotingen Nota betreffende: Streekgewest I. de beleidsnota tevens programma voor 1990; II. de begroting van de gewestelijke gezondheidsdienst voor 1990; III. de begroting van de ambulancedienst van de gewestelijke gezondheidsdienst voor 1990; IV. de begroting van de Centrale Post Ambulancevervoer voor 1990; V. de begroting van de Regionale brandweer voor 1990; VI. de begroting van de algemene dienst voor 1990; van het Streekgewest Westelijk Noord-Brabant De heer ERMENIn de commissie bestuurlijke zaken is op een aantal van onze vragen geen duidelijkheid gekomen. Naast het C.D.A. voerde overigens alleen de V.V.D. het woord. Het blijft een feit dat het centrale probleem van onze gemeente in relatie tot het streekgewest de betrokkenheid van de gemeente bij taken van het streekgewest is. Het streekgewest wordt niet of nauwelijks ervaren als verlengd lokaal bestuur waarbij het primaat bij de gemeente ligt. Wij zijn er voorstander van om de lijnen korter aan te halen zodanig dat er een grotere betrokkenheid kan worden gegarandeerd in de relatie tot het streekgewest. Wij gaan ermee akkoord dat het huidige takenpakket met de huidige middelen dient te worden uitgevoerd. U bent van mening dat het bij het huidige takenpakket dient te blijven. Wij hanteren ook graag het subsidiariteitsprincipeDatgene dat bij de gemeenten kan gebeuren dient niet overgedragen te worden aan het streekgewest. Ik sluit echter toch niet uit dat in de toekomst nog meer zaken streekgewestelijk dienen te worden opgelost. Wij gaan akkoord met de conclusies en aanbevelingen zoals die in de nota zijn verwoord. Wij dienen te blijven streven naar een zetel in het dagelijks bestuur. Wordt de Wet Collectieve Preventie wel of niet met terugwerkende kracht ingevoerd? Waarom blijken de brandweeropleidingen zo'n moei lijk karwei te zijn? Bent u bereid de raad in een zo vroeg mogelijk stadium te informeren over de voorgestelde beheersstructuur van de Kragge II? Wij zijn van mening dat er een evaluatie van het REWIN dient plaats te vinden. Wij vinden dat dit niet gekoppeld dient te worden aan de resultaten van het ETIN-rapportDe evaluatie van het REWIN dient daarvan los te staan. Graag uw visie in dezen. Welke 5 gemeenten nemen deel aan het bestuurlijk overleg van West-Brabant? VOORZITTER: Aan het overleg nemen deel de gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom, Etten-Leur, Oosterhout en Breda. Niet alle gemeenten beschouwen het streekgewest als verlengd lokaal bestuur. De betrokkenheid zal meer gestimuleerd moeten worden. Het dagelijks bestuur zou eens moeten bezien hoe de betrokkenheid duidelijker overgebracht kan worden op de gemeenten. De gemeenten dienen er niet alleen van uit te gaan dat het gewest er is om bepaalde zaken op te lossen maar dat men ook mee moet doen indien men niet direct bij een bepaalde zaak betrokken is. De zogenaamde "strippenkaart" waarbij men kan afnemen wat nodig is, is niet de juiste weg. Er dient een mate van solidariteit te zijn.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 53