- 12 - minicontainers geldt ook voor de plastic zakken maar deze zakken blijven niet de hele dag staan maar de minicontainers dikwijls wel. Hierna schorst de VOORZITTER de vergadering voor enkele minuten. (De vergadering wordt heropend.) Wethouder VERPAALENEen besparing op de stortkosten door de frequentere inzameling en een groter tonnage van oud papier zou inderdaad ten goede kunnen komen aan verdere milieutaken. Ik denk dat wij eerst eens moeten proberen om het vuilaanbod te stabili seren. Hierdoor zou het ook mogelijk zijn om de tarieven minder snel te laten stijgen. Deze discussie kan altijd nog gevoerd worden Het streekgewest zal in het derde kwartaal van dit jaar komen met een nadere uitwerking van het totale inzamelgebeuren t.a.v. het klein chemisch afval waarbij ook de milieubox zal worden betrokken. Wanneer blijkt dat de inzameling van koelkasten en diepvriezers behoorlijk zal zijn dan kan ook hier, evenals in Etten-Leureen proef genomen worden om de C.F.K.'s uit de apparaten te halen. Om echter op het streekgewest vooruit te lopen moet de inzameling vrij behoorlijk zijn. Wij zullen bezien in hoeverre wij de leveranciers hierbij kunnen betrekken. Ik heb niet gezegd dat de heer Vissenberg in het bewuste krante artikel omtrent de Achtmaalsebaan is aangehaald. Ik vraag het raadslid dat dit wel heeft gedaan met feiten naar voren te komen. Ik kan u verzekeren dat er door de gemeente geen vervuild zand is aangeleverd Een vereniging is altijd afhankelijk van vrijwilligers. Dat kan soms weieens stroef verlopen. In Sprundel kennen de wijkvereniging De Branden en de muziekvereniging een toerbeurtconstruct ieEen hogere ophaal frequent ie is m.i. hier maar ook in de andere dorpen mogelijk. Bij de invoering van de chemokar konden wij wel vooruitlopen op het streekgewest omdat toen de afzet al helemaal was geregeld. Voor de koelkasten en diepvriezers is dat niet het geval, vandaar dat wij op het streekgewest willen wachten. Er is op dit moment al een wijkvereniging die plastics inzamelt. Bij besprekingen met de verenigingen zal ik ook naar haar bevin dingen informeren. Misschien dat andere verenigingen ook belang stelling voor de inzameling van plastics hebben. De moeilijkheid blijft de afzetmogelijkheden van de verschillende soorten plas tics. Slechts bepaalde plastics mogen als landbouwplastics aange leverd worden. Wij nemen geen afwachtende houding aan ten aanzien van de groen- kar. Wij willen daarmee zo snel mogelijk van start gaan. Het heeft echter weinig zin om er nu al mee van start te gaan. In principe zouden wij nu al tot besluiten kunnen komen ware het niet dat organisatorisch alles nog niet is uitgewerktDe besproken aandachtspunten zullen in de tweede helft van dit jaar gestalte gaan krijgen. Zaken die nu al ter hand kunnen worden genomen, worden niet uitgesteld. Ik denk hierbij aan de besprekingen met de verenigingen, de contracten met de leveranciers van compostvaten etc. In de voorstellen voor de junivergadering zullen ook de finan ciële consequenties verwoord worden. De heer JANSEN: De ambtenaren hebben tweeëneenhalf jaar over deze nota gedaan. De situatie is nijpend en het college heeft de moge lijkheden om de raad vanavond besluiten te laten nemen. Ik heb de voorzitter uitgedaagd om het financiële gedeelte van mijn eerste

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 51