- 4 - 16. Reparaties H. Hartschool 17. Ontvangsten en uitgaven 1987 basiseducatie 8. Afwaterings constructie Willibrordus- school 9. Begroting/ subsidie 1989 fA.M.W. 0. Subsidie 1989 bibliotheek Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van f 32.979, voor de reparaties van betonkolommen t.b.v. de H. Hartschool voor speciaal onderwijs te St. Willebrord De raad gaat akkoord met het voorstel. Voorstel tot voorlopige vaststelling van het bedrag der ontvangsten en uitgaven in 1987 ter zake van de basiseducatie De heer ERMEN: Is het bedrag van f 3.467,voor huisvestingskosten alleen bedoeld voor het kantoor in "Den Berg". Deze huurkosten voor de maanden augustus tot en met december lijken ons erg hoog. Wat zijn dan de kosten van 1989. Wethouder KONINGS: Ik zal nagaan of deze kosten alleen voor het kan toor in "Den Berg" bedoeld zijn. Mocht dit het geval zijn dan zijn de huurkosten inderdaad extreem hoog. Bij de evaluatie van het ac- commodatiebeheer en de subsidiemogelijkheden zal dit nader worden bezien. Er is al eerder gezegd dat het beheer van "Den Berg" beter bij de volwasseneneducatie zou thuishoren. De extreem hoge huren mogen niet ten koste gaan van het budget voor de volwassenenedu catie De heer ERMEN: De kosten zijn extreem hoog indien men uitgaat van de periode augustus tot en met december. Hebben ze op een langere pe riode betrekking, dan liggen de zaken anders. In de nota beheer en exploitatie sociaal-culturele accommodaties staat dat een S.K.W. de variabele huisvestingskosten mag doorberekenen. Ik kan mij danook nauwelijks voorstellen dat de huurkosten voor de kantoorruimte f 700,tot f 800,zouden bedragen. Hierna gaat de raad akkoord met het voorstel Voorstel tot het verlenen van medewerking voor verbetering van de afwateringsconstructie van de r.k. basisschool Willibrordus te St. Willebrord De raad gaat akkoord met het voorstel. Voorstel tot goedkeuring van de begroting 1989 alsmede tot het vast stellen van het maximaal subsidie 1989 algemeen maatschappelijk werk De raad gaat akkkoord met het voorstel. Voorstel tot het vaststellen van het maximaal subsidie 1989 voor de Stichting Openbare Leeszaal en Bibliotheek Rucphen De heer ERMEN: Het begrote tekort vinden wij toch te hoog ondanks de extra kostenverhogende factoren zoals de bibliobus. Wij rekenen voor 1990 op een bijbuiging van deze begroting om de zaken beheersbaar te houden. Wij vinden het van het bibliotheekbestuur niet juist om verschil te maken in vergoeding voor reiskosten tussen degenen die daar reeds werken en degenen die in de toekomst aangesteld zullen worden De heer VAN DER MEIJS: In het voorstel staat dat u een personeels uitbreiding voor 1989 met 36 uur niet haalbaar acht. Is dit louter gebaseerd op financiële overwegingen of vindt u de uitbreiding gewoon overbodig? Hebt u al een oordeel over de personeelsformatie op lange termijn? Hoe denkt het bibliotheekbestuur in 1990 een korting op de begroting door te voeren? Wethouder SCHIJVEN: Het beleid van het bibliotheekbestuur houdt o.a. in dat zij voor toekomstige werknemers ook de reiskosten willen vergoeden. Wij zijn echter van mening dat vanaf 1989 voor toekom stige werknemers de reiskosten niet meer dienen te worden

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 4