- 10 - Ik zie de noodzaak niet in van een werkgroep afval. Het geëigende kanaal om ideeën aan te dragen is de commissie openbare werken. Ook de gemeenteraad kan hieraan in de raadsvergaderingen een steentje bijdragen. Zoals ik reeds gezegd heb, zal de discussie omtrent de mini- containers in een later stadium gevoerd worden. De minicontainer zou onesthetisch zijn. Ik denk dat al die vuilniszakken en bundels ook niet zo'n fraai gezicht zijn. De heer VAN MIERT: Wij zijn helemaal gerustgesteld door de ver kregen antwoorden. Ik ben blij dat er met de verenigingen gesproken gaat worden over het verhogen van de ophaalfrequentieHet is verder een goede zaak dat het ophalen van koelkasten en diep vriezers in streekgewestelijk verband verder wordt uitgewerkt. Het zogenaamd vervuilde puin aan de Achtmaalsebaan is uit zijn verband getrokken. Het sop is de kool niet waard. Het verharden van bermen met puin aan wegen die een doorgangsfunctie hebben, ondersteunen wij De heer ERMEN: Het betreft hier een discussienota en het is als zodanig een heel goed aangrijpingspunt om de richting voor de toe komst aan te geven. Wij verwachten dat alle aandachtspunten verder in raadsvoorstellen inclusief de financiële consequenties zullen worden uitgewerkt zodat wij ons daarover nog apart kunnen beraden. Het bedrag dat bespaard wordt op de storttarieven doordat er meer papier opgehaald wordt door de verenigingen zou ten goede moeten komen van het milieu. Een concreet voorbeeld zou de milieubox kunnen zijn t.b.v. het chemische afval. Dit zou in combinatie met de chemokar zijn diensten kunnen bewijzen. Wij gaan ermee akkoord dat de financiële consequenties bij de behandeling van de tarieven aan bod zullen komen. Wij denken er toch aan om de mogelijkheden van tarievendifferentiatie in ogen schouw te nemen. Daar zullen wij in oktober op terugkomen. Wij gaan voorlopig akkoord met een brengsysteem ten aanzien van de C.F.K.-houdende apparaten. De financiële consequenties van een haalsysteem kunnen aanzienlijk zijn. De koppeling voor het streek- gewest hoeft voor ons niet per sé. Op 6 juni a.s. wordt door de Technische Universiteit Twente in Etten-Leur een proef genomen om de C.F.K.'s te verwijderen. In Rucphen is dit ook denkbaar. De heer VISSENBERG: Ik ben blij dat in de toekomst ook bezien zal worden of het niet bruikbare textiel, de zogenaamde vodden, inge zameld kunnen worden. Bij het inzamelen van koelkasten en diepvriezers heb ik gevraagd om hierbij ook de leveranciers van deze apparaten in te schakelen. De schilders laten het gebroken glas ook niet bij de klanten achter maar brengen het naar de glasbak. Dit is m.i. niet bezwaarlijk voor de leveranciers Ik heb t.a.v. de Achtmaalsebaan niet gezegd dat er zomaar wat aan gerommeld wordt, noch heb ik namen van bedrijven genoemd. Wel blijkt weer dat de "heilige koe" het weer wint van de natuur. Er is hier geen sprake van onderhoud maar van verharding van bermen. Men spreekt alleen over dat gedeelte van de Achtmaalsebaan dat met het puin is behandeld. Het gedeelte dat met vervuild zand is bewerkt, blijft achterwege, terwijl ik daar de voorliggende troep heb gevonden. M.i. heeft de heer Brouwers niet goed gekeken of heeft hij met hoge snelheid door deze straat gereden.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 49