- 9 - is nog steeds niet vastgesteld. De onderhavige nota is eveneens zo laat aan uw raad aangeboden omdat wij steeds van mening waren dat er van de provincie tijdig duidelijke richtlijnen zouden komen door de vaststelling van het Provinciaal Afvalstoffenplan II. Dit is de leidraad voor een gewestelijk afvalstoffenplan en het gewestelijk afvalstoffenplan dient dan weer te bestaan uit de gemeentelijke afvalverwijderingsnotities. Bijstelling van de notities zal conform de ontwikkelingen op dit terrein plaats moeten vinden. Wij hebben becijferd dat door de privatisering van de container- dienst ongeveer 1% extra als huisvuil wordt aangeboden wat neerkomt op ongeveer 100 ton. Enkele bedrijven hebben hun contracten opge zegd maar het is ook bekend dat zij voor het ophalen van hun bedrijfsvuil soms ook elders contracten hebben gesloten. Het gemiddelde aantal glasbakken bedraagt binnen het streekgewest ongeveer 1 glasbak per 1.200 "a 1.300 inwoners. Door de extra plaatsing van de 3 glasbakken zal het gemiddelde in Rucphen 1 glasbak per 1.000 inwoners bedragen. Het komende jaar kan hier een evaluatie van plaatsvinden. Door gerichte voorlichting zou dit gestimuleerd kunnen worden. De glasbak op het overslagterrein is een van de glasbakken met de hoogste vullingsgraad. Zodra er meer bekend is over de streekgewestelijke proef m.b.t. de inzameling van landbouwplastics, zal ik dat in de commissie open bare werken kenbaar maken. Wij verwachten geen wonderen van de compostvatenHet zal slechts een kleine bijdrage leveren maar ook dat is de moeite waard. Wij zullen goede afspraken met de leverancier maken opdat wij niet met een hoop vaten zullen blijven zitten waar wij niet vanaf kunnen komen Ik denk ook dat er met de vaststelling van het Provinciaal Afval- stoffenplan II meer duidelijkheid zal komen omtrent het G.F.T.- afval. Dit heeft echter niet de allerhoogste prioriteit binnen het Provinciale Afval stoffenplan. Ik ben van mening dat binnen ons streekgewest nagegaan moet worden of een composteringsinstallatie op de Kragge II, die per 1 januari 1990 geopend wordt, tot de moge lijkheden behoort Wij hebben gekozen voor een proef met de groenkar van 2 maal 4 weken in het voor- en najaar. Nadat de uitkomsten van deze proef bekend zijn, kan bezien worden of er uitbreiding dient plaats te vinden. De combinatie van ophalen van koelkasten, diepvriezers en de groenkar is niet uitvoerbaar. In Nederland hebben er al diverse proeven plaatsgevonden met soortgelijke bedrijven als de Kringloper te Etten-Leur. Inmiddels is er zoveel documentatie over verschenen dat wij dit niet zelf meer dienen te onderzoeken. Er zijn gemeenten waar het zijn vruchten heeft afgeworpen en er zijn gemeenten waar dit op een totale mislukking is uitgelopen. Dit soort zaken moet m.i. afgewacht worden. Het is inderdaad juist dat er ten opzichte van 1988 een stijging van het afgevoerde afval van 6,1% heeft plaatsgevonden. Het zou hier ook om zogenaamde pieken kunnen gaan. Over een langere periode bezien zou dit percentage lager kunnen liggen. In de raadsvoorstellen van juni omtrent m.n. de punten 1, 6 en 7 zullen ook de financiële randvoorwaarden uitgewerkt worden. Het financiële gedeelte van het betoog van de heer Jansen hoort m.i. thuis in de commissie financiën en bij de behandeling van de tarieven

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 48