- 8 - ren een zo goed mogelijke controle uit te oefenen. Het zal dan niet bezwaarlijk zijn indien bijvoorbeeld 5 zakken en 1 bundel worden aangeboden i.p.v. 4 zakken en 2 bundels. Andersom is wel bezwaar lijk. 1 Zak en 5 bundels is niet de bedoeling omdat 1 bundel volgens de A.P.V. 30 kg mag wegen. Het aantal van 2 bundels staat dus wel vast. De grootte van de zak is niet zozeer van belang omdat het gaat om het gewicht De plaatsing van de extra glasbakken is gratis. De kosten hiervoor zijn ten onrechte in de nota opgenomen. Van verhoging van de garantieprijs door de gemeente voor het oud papier zouden handelaren misbruik kunnen maken. M.i. zou dat dan nu ook al het geval moeten zijn. De verenigingen zullen steeds blijven proberen een zo hoog mogelijke prijs bij de handelaren te bedingen. Een evaluatie van de bijplaatsing van glasbakken zal eerst in de tweede helft van 1990 aan de orde komen. Wij dienen zeer voorzichtig te zijn met het bedrijfsafval. Het is niet de bedoeling om dit weer in eigen beheer te nemen. De tijd zou voor de raad te kort geweest zijn om de nota goed te bestuderen. Heel veel zaken die in deze nota zijn opgenomen, zijn van algemene aard en afkomstig uit rapporten die al geruime tijd voor iedereen beschikbaar waren. De inhoud van de eerste 30 pagina's zou dan als bekend verondersteld moeten kunnen worden. Voor de overige 20 bladzijden was er ruim voldoende tijd. Wij moeten voorzichting zijn met het bijplaatsen van papier containers. Er moet dan naar gestreefd worden om deze containers op particuliere terreinen te plaatsen. In overleg met de diverse verenigingen kunnen wij m.i. wel tot een oplossing komen. De inzamelaars van textiel kunnen met vodden natuurlijk niets doen. Een verdere structuering hiervan kan in een later stadium nog besproken worden. Of de carnavalsvereniging een vergunning heeft is mij niet bekend. Wij zullen hier contact over opnemen. Na de inzameling door de heer Vissenberg is de Achtmaalsebaan weer schoon. Ik twijfel er niet aan dat hij dit vuilnis in de buurt van de Achtmaalsebaan heeft ingezameld. Er liggen echter zaken bij die niet door de puinbreker kunnen en dus ook niet via het puin kunnen zijn aangevoerd. Zwerfvuil treft men ook weieens in andere straten aan. Het is overigens een goede zaak dat de raadsleden ter plaatse de weg hebben geïnspecteerd. Zij hebben danook kunnen constateren dat aan het begin van de Achtmaalsebaan, bij de aansluiting op de Roosendaalsebaande weg nog niet is uitgevuld. Hier betreft het een levensgevaarlijke situatie voor auto's en fietsers. Indien er iets gebeurt, wordt de gemeente aansprakelijk gesteld, want die is verantwoordelijk voor het onderhoud van de bermen. Ik betreur het ten zeerste dat via perspublicaties zowel de afdeling gemeente werken als de genoemde firma in een kwaad daglicht zijn geplaatst. Deze informatie is door een raadslid aan de pers doorgegeven. Ik vind dat men dan met bewijzen moet komen. Er wordt beslist niet wat aangerommeld. Het puin, dat aan de Achtmaalsebaan is gebruikt, is niet van de in de pers genoemde firma afkomstig. Wij betrekken momenteel het puin van 2 bedrijven. Met dit puin is helemaal niets aan de hand Begin juni zal er een portefeuillehoudersoverleg gehouden worden van het streekgewestHier zal het probleem van de compostering ruimschoots aan de orde komen. Het Provinciaal Afvalstoffenplan II

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 47