- 7 - De heer VROEGRIJK: De hoeveelheid oud papier in het huishoudelijk afval wordt geschat op 65 kg per inwoner per jaar. Dit is o.i. nog aan de lage kant. In de containers die bij bedrijven en winkels staan, wordt van alles gedeponeerd. Deze groep kan het oud papier niet een maand lang gescheiden bewaren. Wellicht is dit wel moge lijk indien het oud papier éénmaal per 2 weken wordt opgehaald. Indien de opbrengst oud papier dan groter wordt door de verhoging van de ophaal frequent ie, ook bij particulieren, zullen de ver zamelaars een verruiming van de subsidiegelden moeten kunnen ver wachten. Wij zien geen heil in een brengsysteem ten aanzien van de inzame ling van C.F.K.-houdende apparaten. Hiertoe zou een meldingsplicht ingesteld kunnen worden die opgenomen wordt in de milieuverorde ning. De zogenaamde "morgensterren" of "afvaltoeristen" zullen anders hoogtij blijven vieren met alle gevolgen van dien. Het voorlopig niet invoeren van de minicontainer heeft onze instem ming. Deze containers hebben meer na- dan voordelen. De aanschaf- fingskosten moeten verhaald worden op onze inwoners, de vuilnis ophaalwagen zal op de route weer moeten stoppen, op de ophaaldag zorgen zij voor een onesthetisch dorpsgezicht en de inbrekers gebruiken ze als opstapje tijdens hun "werkzaamheden". Een beperking van het aan te bieden afval door hieraan een maximum aantal zakken en bundels te verbinden, werkt o.i. averechts. Waar blijft men met de rest van het afval. Verder is het heel gemakke lijk om een deel bij de buurman neer te zetten. Controle is niet mogelijk. Wij moeten door blijven gaan met het geven van voorlichting in Tekst en Uitleg. Dat dit goed werkt, blijkt uit de resultaten van het ophalen van klein chemisch afval. Wethouder VERPAALEN: In de commissievergadering heb ik reeds mede gedeeld dat de ophaalfrequentie van het oud papier verhoogd zou moeten worden. Indien de raad nu akkoord gaat met de voorgestelde subsidieregeling, zal er in de vergadering van juni een voorstel komen om dit definitief te regelen. Wij zullen ook met de diverse vereniging overleggen hoe de frequentie verhoogd kan worden. De beschikbaarheid van vrijwilligers behoeft geen struikelblok te zijn. Verenigingen met een vergunning kunnen er andere verenigingen bij betrekken. Tegenover de extra frequentie staat immers ook een extra vergoeding. Dat het bedrijfsleven momenteel hierop niet is ingesteld is m.i. van minder belang. Zij dienen in te spelen op actuele zaken. Er zullen dan voldoende wagens ter beschikking staan. Diverse fracties hebben hun voorkeur uitgesproken voor een haal- systeem voor de koelkasten en diepvriezers. Op het moment dat wij in streekgewestelijk verband een definitieve regeling hebben om ook daadwerkelijk de C.F.K.'s uit deze apparaten te verwijderen, dienen wij zonder meer over te gaan tot een haalsysteem. Zolang dat niet het geval is moeten wij de koelkasten en diepvriezers opslaan op het gemeentelijk opslagterreinIn afwachting van een streekgewes- telijke regeling stel ik u voor toch akkoord te gaan met het breng systeem. Het streekgewest zal nog dit jaar nadere mededelingen doen. Wasmachines behoren niet tot deze categorie. De controle op het aantal zakken is en blijft moeilijk. Het blijft een mentaliteitskwestie. De minicontainer zou hiertoe een oplossing bieden maar dat is nu nog niet aan de orde. Toch zullen wij probe-

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 46