- 6 - De subsidiëring van compostvaten had reeds lang ingevoerd kunnen worden. Wij verwachten hiervan echter geen wonderen gezien de resultaten in Etten-Leur en Zevenbergen. Alle beetjes helpen echter. Misschien kunt u een aantal vaten van de gemeente Etten-Leur overnemen. De mogelijkheid tot aanschaffing ervan dient duidelijk onder de aandacht van de bevolking gebracht te worden. Ambtenaren, college en raad spelen hierin een belangrijke rol. Voor vele inwoners met een wat groter stuk grond zou ook de mesthoop terug kunnen komen. Ook graag hier aandacht voor in Tekst en Uitleg. De inzameling van G.F.T.-afval is in de nota goed uiteengezet. Wij vragen u bij de provincie aan te dringen op spoedige duidelijkheid hieromtrent in het kader van het Provinciaal Afvalstoffenplan II. Een proef met de groenkar gedurende 8 weken achten wij nogal beperkt. Een uitbreiding met een haalsysteem verdient de voorkeur. Dit zou in combinatie kunnen gaan met het ophalen van koelkasten en diepvriezers De beperking van het aan te bieden afval kan alleen plaatsvinden door een mentaliteitsverandering. Een papieren regeling omtrent het maximale aantal zakken en bundels is niet doeltreffend. U gaat uit van 1 zak per inwoner per week. In mijn gezin zou dat neerkomen op 4 a 5 zakken per week, in werkelijkheid zijn het er 1 h 2. Wij zouden het toejuichen indien de rol van milieuboeren en kring- loopbedrijven in de afvalverwijdering verder onderzocht wordt. Mogelijkerwijs kunnen hierbij de Kringloper te Etten-Leur en de Stichting Baanlozenwerk worden betrokken. Deze nota betreft het begin van het terugdringen van de alsmaar groeiende afvalberg. In de gemeentebegroting voor 1988 werd reke ning gehouden met 10.500 ton huisvuil (inclusief bedrijfsafval). De werkelijke cijfers bedroegen 11.100 ton (exclusief bedrijfsafval). In de begroting van 1989 wordt rekening gehouden met 9.600 ton. Uit informatie van de afdeling gemeentewerken blijkt dat tot en met week 17 3.506 ton is ingezameld. Op jaarbasis betekent dit een hoeveelheid van 10.724 ton. Een verschil van 1.124 ton oftewel 11,7%. Dit betekent aan stortkosten (1.124 ton x f 43,20) een extra last van f 50.000,Er dient o.i. direct ingegrepen te worden. Wij stellen voor om f 50.000,extra beschikbaar te stellen om de afvalhoop te verminderen. De financiële ruimte hiertoe is aan wezig. In de begroting voor 1989 is slechts rekening gehouden met een bedrag van f 100.000,voor niet volledig ten laste van de begroting komende kapitaallasten (rentekosten) inzake nieuwe inves teringen. In de meerjarenprognose tot 1992 wordt hiertoe rekening gehouden met een post van f 150.000,terwijl uit de overschotten van 1988 een inkomstenpost van f 185.144,17 voortkwam. Het is dus zonder meer mogelijk om de begrotingspost met f 50.000,te verho gen. Bovendien zou de besparing van f 17,05 per extra opgehaalde ton oud papier bestemd kunnen worden voor de post verbeterings acties milieugedrag. Ook vorig jaar hebben wij gepleit voor de instelling van een werk groep afval in onze gemeente waarbij ambtenaren, college, raad, commissies en inwoners de handen ineen slaan ter bestrijding van de afvalberg. Misschien kunnen wij dan komen tot een MERIJN-plan. Oftewel: Meteen Efficiënt Rechtstreeks Ingrijpen Jegens Natuur.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 45