- 4 - Het beperken van het aan te bieden huisvuil tot 4 zakken en 2 bundels achten wij een moeilijk te controleren zaak. Het betreft hier dikwijls een mentaliteitskwestie en wanneer zelfs de gemeente het verschil niet weet tussen puin en afval wat ver langt u dan van de burgers. Omdat ik regelmatig word versleten voor leugenaar wil ik u hierbij een zak aanbieden met "puin" uit de AchtmaalsebaanDe overige raadsleden kunnen dan ook zien dat ik de waarheid heb gesproken.(hierna wordt het college demonstratief een zak met afval aangeboden afkomstig van de Achtmaalsebaan) De heer MARIJNISSENIn uw nota geeft u aan dat het G.F.T.-afval het grootste aandeel vormt van onze afvalberg. Naar ons idee zal er danook getracht moeten worden daaraan iets te doen. U stelt dat compostering in onze gemeente niet tot de mogelijkheden behoort. Bent u bereid om in streekgewestelijk verband de mogelijkheid van het verwerken van het G.F.T.-afval te bespreken, zo mogelijk in relatie tot de realisatie van de Kragge II. Terecht komt u op pagina 44 tot de conclusie dat privatisering van de reinigingsdienst voorlopig niet wordt overwogen. Dit mede gezien de gevolgen zoals die merkbaar zijn door privatisering van de con- tainerdienstDeze privatisering is o.i. één van de oorzaken van de toename van de gemeentelijke afvalberg. In uw toekomstvisie past voorlopig geen minicontainer en dit is een goede zaak. In deze nota liggen diverse voorstellen besloten waarbij het afval meer gescheiden dient te worden. Daarmee wordt een geweldig groot beroep gedaan op het milieubesef van onze inwoners. Dat is terecht omdat een goed leefklimaat een zaak van ons allen is. Toch vragen wij ons af of er niet gekozen moet worden voor een adequaat con trolebeleid m.b.t. het aangeboden afval. Een gerichte voorlichting kan het milieubesef positief beïnvloeden. Verder wachten wij uw voorstellen tot uitvoering van deze beleidsvisie af. De heer BROUWERS: Ik ben ook door de Achtmaalsebaan gereden maar ik heb daar van vervuild puin niets gemerkt. Ik heb slechts 2 glas scherven kunnen vinden. De Achtmaalsebaan is nu dus schoon. De heer JANSEN: Onze gemeente heeft inmiddels een enquête gehouden over de aanbieding van bedrijfsvuilDe uitkomsten hiervan zijn echter niet in deze toekomstvisie opgenomen. Wellicht dat dit in een later stadium wordt verwerkt. In eerste instantie wilden wij uitstel van behandeling vragen i.v.m. de korte voorbereidingstijd. Gezien de belangrijkheid van de materie gaan wij er nu toch inhoudelijk op in. Tweeëneenhalf jaar geleden werd bij de behandeling van de gemeentebegroting 1987 reeds de nota afvalverwijdering toegezegd. Gezien de steeds toenemende afvalberg in onze gemeente betreuren wij deze late aanbieding dan ook ten zeerste. De raadsleden krijgen echter slechts anderhalve week om de zaak te bestuderen. Deze termijn is eigenlijk te kort maar de ernst van de zaak dwingt ons tot een inhoudelijke behande ling. Het omgaan met afval begint aan de basis. Uw college dient bij aan koop van allerhande goederen steeds alert te zijn op het ontstaan van afval en ook de leveranciers hierop te wijzen. Ik doel hierbij op het veelvuldig gebruik van plastics. Ons pleidooi voor kring looppapier en wagens met katalysator is bekend. Het verbaasde ons dat de toegezonden nota was ingebonden in plastic.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 43