- 3 - bundels kan aan de burgers zelf worden overgelaten. Verder achten wij het een goede zaak om de aan te bieden zakken aan bepaalde afmetingen te laten voldoen. In een grote zak kan meer dan in een kleine. Wij gaan akkoord met de punten 1, 6 en 7 zoals genoemd in de eind conclusie en verder gaan wij akkoord met de zeer goede suggesties zoals die genoemd zijn onder punt 2, 3, 5, 8 en 9. Op bladzijde 48 van de nota staat vermeld dat 3 maal f 237,-- per jaar extra nodig is voor de plaatsing van glasbakken. Wij gingen ervan uit dat dit budgettair neutraal zou verlopen. De heer DE JONG: Wij gaan akkoord met de verhoging van de minimum prijs per kilo oud papier naar 3 cent. Wel verzoeken wij u de marktprijs van het oud papier in de gaten te houden opdat de handel niet onterecht de papierprijs zal drukken omdat er toch 3 cent per kilo zal worden betaald. Wij gaan akkoord met de uitbreiding van het aantal glasbakken met 3 stuks. Eind december 1989 verwachten wij hieromtrent een evaluatie en afhankelijk van de vullingsgraad kan dit aantal dan voor 1990 aangepast worden. Het komt nu regelmatig voor dat er overvolle glasbakken staan. Wij gaan voorlopig akkoord met een brengsysteem voor de koelkasten en wij wachten een evaluatie van het haal systeem af. Verder gaan wij akkoord met de punten 5 en 6 puincontainers en de compostvaten) en punt 7 (de groenkar) Wij zijn tegen de privatisering van de vuilnisophaaldienst. De kwaliteit zou afnemen en de kosten voor de burger zouden toenemen. Ook zijn wij tegen de invoering van een minicontainer De vermindering van het aan te bieden vuil (punt 10) is een goede zaak. Wel vragen wij om een goede controle en aandacht voor het bedrijfsafval. De heer VISSENBERG: Wij vinden dat wij te weinig tijd hebben gehad om dit omvangrijke stuk goed te bestuderen en wij vragen u danook om de behandeling van dit agendapunt uit te stellen tot juni. In de commissie openbare werken is alleen de eindconclusie besproken. Toch nog enig commentaar van onze zijde. Wij zijn altijd al voorstander geweest van het aantrekkelijker maken van het ophalen van oud papier. De plaatsingsdichtheid van de papiercontainers dient verhoogd te worden en de ophaal frequent ie dient éénmaal per twee weken te worden. Wij gaan akkoord met de inzameling van textiel. Dit gebeurde in het verleden alleen voor het nog bruikbare textiel. Het verdichten van de plaatsing van de glasbakken is een goede zaak. Wel dient er voor overlast voor de omgeving gewaakt te worden. Voor het inzamelen van koelkasten en diepvriezers is een haal systeem beter dan een brengsysteem. Wij zouden ook de leveranciers van deze apparaten in onze gemeente kunnen adviseren de oude koel kasten, diepvriezers of wasmachines aan te bieden aan de gemeente. Dit gebeurt nu ook door de schilders t.a.v. glas. Wij waren 10 jaar geleden al voorstanders van het plaatsen van puincontainers. Akkoord met de aanschaffing van compostvaten. Wij vinden het echter jammer dat vele grote gezinnen de f 60,niet zullen kunnen missen. Ook de groenkar is een goede zaak. De punten 8 en 9 (privatisering reinigingsdienst en de invoering van minicontainerswillen wij nog graag nader bezien.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 42