- 2 - 5 Herstel schade Voorstel tot het verlenen van medewerking op grond van artikel 74 Willibrordusschool W.B.O. voor herstel van schade door de slechte afwaterings constructie van de r.k. basisschool Willibrordus te StWillebrord De raad gaat akkoord met het voorstel. 6 Herinrichting Voorstel tot het (gedeeltelijk) verlenen van medewerking op grond H.Hartschool van artikel 82 I.S.O.V.S.O. voor de herinrichting van de H.Hart- school te St.Willebrord De raad gaat akkoord met het voorstel. 7. Beroepsregeling Voorstel tot het vaststellen van de Beroepsregeling Indicatie- Indicatiecommissie commissie De heer VROEGRIJK: Wij steunen uw voornemen om in 1990 te komen tot een plaatselijke indicatiecommissie. Wij achten een samenwerking met Roosendaal echter noodzakelijk omdat de meeste bejaarden uit Zegge de voorkeur geven aan Roosendaal. Ook de komst van een verzorgingshuis in onze gemeente rechtvaardigt de komst van een indicatiecommissie Wethouder SCHIJVEN: Tot 1990 blijven wij gebruik maken van de diensten van de indicatiecommissie Etten-LeurIn 1990 zal er een eigen indicatiecommissie gevormd worden of er zal aansluiting bij de gemeente Roosendaal plaatsvinden. Dat de bejaarden uit Zegge meer georiënteerd zijn op Roosendaal is duidelijk, echter een indicatiecommissie is bedoeld voor de hele gemeente en dus ook voor Zegge. Hierna gaat de raad akkoord met het voorstel. 8. Sollicitatiecode Voorstel tot vaststelling van "sollicitatiecode openbaar onderwijs" openbaar onderwijs De raad gaat akkoord met het voorstel. 9. Aanschaf bestel- Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van wagen f 16.200,voor de aanschaf van een bestelwagen De raad gaat akkoord met het voorstel. 10. Afvalverwijdering Toekomstvisie inzake de afvalverwijdering gemeente Rucphen (discussienota) De heer VAN MIERT: Wij pleiten voor de verhoging van de ophaal- frequentie van het oud papier tot éénmaal per twee weken en de plaatsing van meerdere papiercontainers. Hierdoor zal er o.i. meer papier worden aangeboden. Wij achten een haalsysteem voor koelkasten beter dan een breng- systeem. Het vervoer van koelkasten zal voor velen een moeilijke zaak zijn. U stelt voor het aantal aan te leveren zakken en bundels te beperken tot respectievelijk 4 en 2 stuks. Dit is aan de magere kant. Controle is erg moeilijk; niet ieder gezin is een gemiddeld gezin en hierdoor zou huisvuil op plaatsen illegaal gedeponeerd kunnen worden. Wij verzoeken uw college dan ook om het aanbieden van huisvuil te beperken tot 6 colli. De verdeling over zakken en

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 41