GEMEENTE RUCPHEN VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD op dinsdag 30 mei 1989, om 19.00 uur. Voorzitter: W. du Chatinier, secretaris: mr. L.M. Cooijmans. Aanwezig: J. Verpaalen (wethouder), A. Schijven (wethouder), A. Konings (wethouder), H. van Miert, C. de Smidt, W. Kools J. Ermen, J. Vermunt-SchrauwenD. de Jong, L. Gabriels, C. Vissenberg, A. Roks, C. Marijnissen, C. Brouwers, W. Braat A. Jansen, M. van der Meijs en P. Vroegrijk. Afwezig met kennisgeving: D. Luijkx. Opening Notulen Opening van de vergadering De VOORZITTER opent de vergadering met gebed. Vaststelling van de notulen van de vergadering van 25 april 1989 De notulen worden conform het concept vastgesteld. Ingekomen stukken Ingekomen stukken en mededelingen Beveiliging schoolgebouwen De heer MARIJNISSEN: Wij verzoeken u om voortaan geen ambtelijke adviezen meer te hechten aan de ingekomen stukken zoals dit nu het geval was bij ingekomen stuk nummer b van de aanvullende lijst. Verder verzoeken wij u de actie-25/( (ingekomen stuk nummer j) nogmaals onder de aandacht te brengen van de basisscholen. De heer VAN DER MEIJS: Wij zouden t.z.t. graag geïnformeerd worden over het antwoord op de ingekomen stukken nummer 2 en nummer 6. VOORZITTER: Wij zullen er rekening mee houden dat er geen ambte lijke adviezen meer worden gehecht aan de ingekomen stukken. De antwoorden op de ingekomen stukken 2 en 6 zullen ter kennis neming worden toegezonden aan de P.v.d.A. Wethouder KONINGS: Ik zal aan de actie-25% extra aandacht schenken bij het komende beraad van het schoolbestuur. VOORZITTER: Bij de ingekomen stukken onder g en h is abusievelijk "afdoening door b. en w." vermeld terwijl dit "preadvies door b. en w." moet zijn. Hierna worden de ingekomen stukken en mededelingen met inachtneming van het bovenstaande afgedaan zoals is voorgesteld. Voorstel tot het verlenen van medewerking op grond van artikel 74 W.B.O. danwel artikel 82 I.S.O.V.S.O. en het beschikbaar stellen van een krediet m.b.t. de beveiliging van schoolgebouwen De raad gaat akkoord met het voorstel. 4 (RUCPHEN, SCHIJF, SPRUNDEL, ST. WILLEBRORD, ZEGGE)

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 40