t - 3 - LI. Krediet bouw- rijpmaken van gronden "Den Aanwas-Den Berg" 12. Reservering/ extra afschrij ving 13. Tussen- wi j zigingen Wi j ziging regeling W.V.S. Voorstel tot het hear.hikbaar stellen van een krediet van j r r,.o ooo w hoimri ipmaken van het eerste gedeelte van de gronden, gelegen in het bestemmingsplan "Den Aanwas-Den Berg, uitwerking Den Berg" te Schiif (complex 37 VOORZITTER: Op bladzijde 1 van het voorstel dient in g M "32 halfvrij staande" gewijzigd te worden in "12 halfvrijstaande Hierna gaat de raad akkoord met het voorstel. Voorstel tot roservering van bepaalde middelen, alsmede tot extra- af schrijvitig op gedane investeringsuitgaven ten laste van dienstiaar 1988 De heer VAN DER MEIJS: Ons standpunt over het reserve van extra gelden voor het milieu in de commissie is anders overgekomen dan door ons is bedoeld. Wij willen niet dat de recon8truct" d®an Heikant erdoor in gevaar komt. Het gaat er ons om een gedeelte van het geld o.a. te besteden aan de aankoop van landschapselemeneten De heer VISSENBERG: Het college heeft een goede keuze gemaakt door te beginnen met de reconstructie van de Heikant worden of er gedeelten overgeslagen kunnen worden omdat daar 2 j geleden herstrating heeft plaatsgevonden. VOORZITTER: Het geld kan maar eenmaal uitgegeven worden. Er keuzen worden gemaakt. Reservering van f 500.000,- voor de Hei betekent dat wij nog f 400.000,- te kort komen. Hier kan dus mets Deneer VAN DER MEIJS: Ik wilde aangeven dat het tijd wordt om iets te doen aan het milieu in daden en niet alleen in woorden. VOORZITTER: Wij zullen de goede gedeelten in de Heikant me recon structueren. Overbodige werkzaamheden worden niet verricht. Het aankopen van landschapselementen legt een structureel beslag op de beschikbare middelen. Het betreft hier echter een besteding van eenmalige middelen. Hierna gaat de raad akkoord met het voorstel. ^pSinjfXidie Veilig Verkeer Xederlaed afdelieg Rucphen; - aanpassing opleidingskosten vrijwillige brandweer De raad gaat hiermede akkoord Voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Werkvoor zieningsschap West Noord-Brabant De raad gaat akkoord met het voorstel. 15. Reglmedezeggen- Voorstel tot vaststelling van het Reglement voor de medezeggen- schaosraad open- schapsraad van de openbare basisschool Rucphen bare basisschool De heer VAN MIERT: Op pagina 6 artikel 22 onder nr. dien inziens "etnische minderheden" te worden toegevoegd. Wethouder KONINGS: Dit zal verder worden besproken. De heer MARIJNISSEN: Wij zijn het niet met de heer van Miert ee O.i. zou er zelfs "in het bijzonder de gelijke behandeling van mannen en vrouwen" niet bij moeten staan. Dit valt al onder he woord "discriminatie". Een opsomming van de categorieën houdt een Wethouder KONINGS: In de besprekingen zal dit worden meegenomen. Hierna gaat de raad akkoord met het voorstel.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 3