r ,c 500S-Ö9 - 7 - De heer VISSENBERG: Gezien de problemen op het gebied van het milieu zowel landelijk als gemeentelijk, betreuren wij het dat de milieucommissie in onze gemeente enkele jaren geleden is opgeheven en opgenomen is in een andere commissie. De problemen omtrent het milieu zijn te groot en te belangrijk voor de toekomst. Maatregelen om ons milieu te redden voor onze kinderen zijn danook dringend gewenst. Volgens onze fractie S.D.P./De Vrije Lijst moet onze gemeente opnieuw starten met een milieucommissie, maar dan met leden die het serieus menen met het milieu, en die zich ook voor het behoud van het milieu willen inzetten. Deskundigheid is m.i. een vereiste. Er dienen zo weinig mogelijk raadsleden zitting te hebben. Ik wil niet zeggen dat raadsleden niet deskundig zouden zijn maar het dient een echte adviescommissie aan het college te zijn. VOORZITTER: Zoals u weet zijn de milieuzaken ondergebracht bij de commissie openbare werken en milieu, onder voorzitterschap van de verantwoordelijke wethouder. Het college is van mening dat deze commissie naar behoren functio neert. Alle van belang zijnde zaken die betrekking hebben op het milieu worden in deze commissie behandeld. De leden van deze commissie nemen de milieutaken die aan de orde komen serieus. Verder kan ik u mededelen dat een nota gereed is waarin een alge mene visie op de samenstelling en werkwijze van de commissies wordt gegeven. Deze nota komt in discussie tussen ons college en de fractievoorzitters uit uw raad. Het resultaat van deze discussie wil ik afwachten. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de VOORZITTER de vergadering met gebed. Commissie d.d. Raadsvergadering Beslissing: secretaris voorzitter secretaris

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 39