- 3 - Voorbereidings- Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het meest besluit noordelijke deel van de Irenestraat De heer JANSEN: Onder verwijzing naar eerder gevoerde discussies hieromtrent stemmen wij toch in met dit voorstel. De overgrote meerderheid van de gemeenteraad is immers van mening dat hieraan moet worden meegewerkt. Het gebeurt nogaleens dat er door personen gevraagd wordt op een bepaald perceel te mogen bouwen. Op grond van het bestemmingsplan wordt er dan afwijzend gereageerd. Enkele jaren later wordt het verzoek door een ander herhaald en dan wordt er een voorbereidings besluit genomen. Zo ontstaan er rare situaties. Graag meer uitleg hierover De heer ROKS: Is er al iets bekend omtrent het onbebouwde gedeelte tussen de percelen 41 en 47? Ik spreek hier over het meest noorde lijke deel van de Irenestraat. VOORZITTER: Reeds in de commissievergadering heb ik medegedeeld dat wij omtrent het bouwen aan het meest noordelijke gedeelte van de Irenestraat met de provincie gaan praten. Het is u bekend dat wij regelmatig overleg voeren met de provincie over o.a. de invulling van St.WillebrordIk spreek hier over een ambtelijk overleg waar bij op voorzichtige wijze de zienswijze van de provincie moet worden afgetast. De uitkomsten zijn mij nog niet bekend. Er zal nog wel enige tijd overheen gaan. Indien nodig komen wij hier apart op terug Het kan inderdaad wel eens raar overkomen dat iets een paar jaar geleden niet werd toegestaan terwijl dat nu wel het geval is. Dit geldt echter niet alleen voor de woningbouw. In de loop der tijd verandert het beleid van niet alleen onze gemeente maar ook van de provincie en het rijk. Ik kan mij herinneren dat er in eerste instantie helemaal niet gebouwd mocht worden aan de Irenestraat. Naderhand raakten de bouwterreinen voller en kan er nu na overleg met de provincie binnen de bebouwde kom en in de lintbebouwing opvulling plaatsvinden. Sommige percelen vallen hier nu nog buiten maar ik heb goede hoop dat bebouwing ook daar over enkele jaren mogelijk zal zijn. Het beleid is aan veranderingen onderhevig. Indien de bouwterreinen vol raken zal er gezocht moeten worden naar gebieden waar in het verleden bebouwing verboden was. Een pasklare oplossing voor dit probleem bestaat er niet. Ook op andere terreinen kunnen zich op grond van nieuwe technische ontwikkelingen

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 35