- 2 - 8. Beroep bedrag per leerling 9. Rechtspositie leerlingenambte naren 10. 6e wijziging A.A.R. II. 7e wijziging A.A.R. 12. Overdracht bevoegdheid 13. Raambesluiten sociale woning bouw 14. Bestemmingsplan "Korenbloem straat" 15. Aankoop grond Voorstel tot het instellen van beroep tegen de besluiten van g.s. van Noord-Brabant d.d. 22 februari 1989, inzake de vaststelling van de bedragen per leerling op basis van de L.O.-wet 1920 voor de jaren 1984 en 1985 De raad gaat akkoord met het voorstel. Voorstel tot vaststelling rechspositieregeling leerlingambtenaren De raad gaat akkoord met het voorstel. Voorstel tot 6e wijziging van het Algemeen Ambtenarenreglement gemeente Rucphen De raad gaat akkoord met het voorstel. Voorstel tot 7e wijziging van het Algemeen Ambtenarenreglement gemeente Rucphen De raad gaat akkoord met het voorstel. Voorstel tot overdracht van bevoegdheid m.b.t. het voeren van rechtsgedingen op grond van het bepaalde in artikel 1395 van het Burgerlijk Wetboek De raad gaat akkoord met het voorstel. Voorstel tot het: nemen van een raambesluit ten behoeve van de sociale woningbouw in 1989; nemen van een raambesluit ten behoeve van de verbetering van sociale huurwoningen in 1989; toekennen van een extra bijdrage voor de uit het contingent 1989 te bouwen specifieke bejaardenwoningen. De heer VROEGRIJK: Wordt de extra bijdrage van f 2.000,doorbere kend in de huurprijzen? VOORZITTER: De bijdrage van het rijk is nu in tegenstelling tot vroeger opgenomen in het gemeentefonds. Bij de huurprijsvast stelling wordt met deze extra bijdrage van f 2.000,rekening gehouden. Hierna gaat de raad akkoord met het voorstel. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Korenbloem straat" De raad gaat akkoord met het voorstel. Voorstel betreffende aankoop van grond De raad gaat akkoord met het voorstel.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 34