aide. - 11 - Nieuwe verenigingen moeten inderdaad voor zover mogelijk naar de Vijfsprong worden verwezen. Hierna gaat de raad akkoord met het voorstel. [4. Artikel 37 R.v.O. Behandeling van vragen ingevolge artikel 37 van het Reglementvan Orde voor de Raadsvergaderingen Mevrouw VERMUNT: In een persbericht van dagblad De Stem d.d. 15 maart jl. staat dat de werkgroep Kerk en Samenleving te Rucphen gro te moeite heeft met uw uitspraken over het gemeentelijk beleid ten opzichte van de derde wereld en Zuid—Afrika. Wij hebben hiervan met verbazing kennisgenomen. a. Heeft uw college hierover al een brief van deze werkgroep ont vangen? b. Bent u van mening dat dit artikel een juiste weergave is van de gevoelens van de werkgroep? c. Zijn er ook reacties ontvangen van andere werkgroepen Kerk en Samenleving uit onze gemeente? VOORZITTER: a. Neen, niet bij het college. Wel heb ik persoonlijk een brief ont vangen van de parochiële werkgroep Kerk en Samenleving. De werk groep schrijft daarin, ik citeer: "...dat wij verbaasd zijn over het artikel in dagblad De Stem van woensdag 15 maart jl. Ik heb ook een afschrift ontvangen van de brief die de werkgroep heeft gezonden aan de redaktie van De Stem. De werkgroep schrijft daar in, ik citeer: "wij vonden het juist om u op de hoogte te brengen van onze ontstemming over dit artikel en vragen u voor correctie ervan zorg te willen dragen." b. Neen, De werkgroep deelt mee in de brief aan mij dat mijn ant woord op vragen die vanuit de P.v.d.A. zijn gesteld niet in de groep ter sprake zijn geweest. Hetgeen door een van de leden van de werkgroep aan De Stem zou zijn gezegd is lang niet allemaal in die zin door haar verwoord, zo schrijft de werkgroep aan mij. c. Neen. Commissie d.d. Niets meer aan de orde zijnde sluit de VOORZITTER de vergadering met gebed Raadsvergadering Beslissing: sïcrotans voorzitter secretaris. A

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 32