- 10 - sportverenigingen zoveel mogelijk naar "de Vijfsprong te verwij zen. Dit kan i.v.m. precedentwerking tot ongewenste situaties leiden De heer GABRIELS: In de commissievergadering hebben wij hetzelfde naar voren gebracht als het C.D.A. nu doet. Wij zijn ook voor ver koop aan "The Backhands" Wethouder SCHIJVEN: Ik dank de heer Ermen voor zijn lovende woor den. Ik heb geprobeerd dit gebouw te verkopen. Dit is niet gelukt, omdat de vereniging bang is voor het onderhoud dat nog gepleegd moet worden. De opmerking over de precedentwerking verbaast mij echter omdat het C.D.A. de eerste fractie was die indertijd voorstelde het gymnastieklokaal aan "The Backhands" ter beschikking te stellen. Wanneer er zich straks andere verenigingen aandienen die om ruimte verlegen zitten dan zal bekeken moeten worden of het in "de Vijf sprong" kan plaatsvinden of dat er eventueel andere ruimten vrij zijn. Misschien komen er nog gebouwen genoeg vrij gezien de toekom stige centralisatie van de sociaal-culturele accommodaties. De heer ERMEN: Wij hebben er inderdaad voor gepleit om die accommo datie ter beschikking te stellen. De term "ter beschikking stellen" kan dan verder worden ingevuld. Wij vinden dat die invulling nu ver koop van het gebouw moet inhouden. Dit is helaas niet gelukt. Het onderhoud baart ons zorgen. Het is niet ondenkbeeldig dat diver se accommodaties, die wij verhuren, de kostenpost voor de gemeente snel doen oplopen. De heer JANSEN: Uit de woorden van de heer Schijven maak ik op dat er in feite sprake is van nog meer achterstallig onderhoud. Graag meer informatie hierover. Wij worden niet graag op korte termijn weer met een kredietvotering hiertoe geconfronteerd. Wij moeten het onderhoud van alle gemeentelijke gebouwen beleidsmatig aanpakken. De heer BROUWERS: Het betreft hier de vereniging "The Backhands". In de Vijfsprong is er geen mogelijkheid voor de vereniging om haar sport te beoefenen. Zij beoefenen hun sport van maandag t/m zater dag. Indien er een nieuwe sportvereniging ontstaat dan moet deze in eerste instantie zoveel mogelijk verwezen worden naar de Vijfsprong. Wethouder SCHIJVEN: Bij het ter beschikking stellen van de accommo datie was indertijd geen sprake van verkoop of verhuur. Voor "The Backhands" kwamen toen meerdere gebouwen in aanmerking namelijk. e Witte school" en uitbreiding van het bestaande jeugdcentrum. Het C.D.A. maakte zich indertijd meer zorgen om het feit dat "de Witte school" bezet zou worden, omdat zij daar graag de bibliotheek geves tigd zag. Er is geen sprake van nog meer achterstallig onderhoud. De vereni ging is bevreesd voor het normale onderhoud. De kosten van een nieuwe verwarmingsinstallatie bedragen ongeveer f 20.000, Deze installatie functioneert nu nog goed maar is al 20 jaar oud. Ver vanging is dus niet denkbeeldig. Dit heeft niets met achterstallig onderhoud te maken. Het onderhoudsplan voor alle gemeentelijke accommodaties is al besproken in het college en uw raad kan daar te zijner tijd kennis van nemen. Het achterstallige onderhoud van dit gebouw is te wijten aan het onderwijs destijds.In 1986 is daartoe een krediet gevoteerd en zij hadden het onderhoud gemakkelijk kunnen laten verrichten. Dit is toen achterwege gebleven. Nu wordt de sportsector ermee geconfron teerd 4

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 31