- 9 - 12. Voorjaarsnota Voorjaarsnota van de gemeente Rucphen met betrekking tot het begro tingsjaar 1989 De heer JANSEN: Ik bewonder telkenmate weer de besparingsdrift van uw college. Een uitnodiging vanavond voor een bijeenkomst morgen ochtend is m.i. een beetje te veel van het goede. De heer ERMEN: Wij blijven uw college verzoeken het investerings niveau te houden op f 350.000,— per jaar. Verder dienen ook zoveel mogelijk meevallers aangewend te worden voor de dorpsvernieuwing. Daarnaast hebben wij kennis genomen van uw eigen suggestie m.b.t. het bezetten van de commissies door raadsleden wat een structurele^ besparing van ongeveer f 18.000,per jaar betekent. Deze suggestie is voor het C.D.A. zeker het overwegen waard. VOORZITTER: Dat de uitnodiging u pas zo laat bereikt heeft, heeft niets te maken met besparingsdrift. De installatie van de groepscom mandant gaat uit van het district Breda van de rijkspolitie. Vorige week dinsdag lieten zij weten dat de installatie morgen zou plaats vinden. Hedenochtend kregen wij echter pas te horen hoe laat een en ander zou plaatsvinden. Wij merkten ook pas vanmorgen dat alleen de wethouders waren uitgenodigd. Wij vonden het een goed idee om hier bij ook uw raad te betrekken. Wij streven ernaar om, voor zover mogelijk, ieder jaar f 350.000, te reserveren voor nieuwe investeringen. Ook voor volgend jaar zul len wij dat waarschijnlijk weer halen. Meevallers worden zoveel mogelijk bestemd voor de dorpsvernieuwing. Hierbij zijn voortdurend tegenvallers te melden, omdat de gelden die de provincie uit de "pot incidenteel" ons wil toebedelen steeds geringer worden. Ik was er mij niet van bewust dat de gedane suggestie f 18.000,— per jaar zou opleveren. Dit zou dan inderdaad een substantiële besparing betekenen die ik graag in overweging geef. De heer JANSEN: Ik heb er alle begrip voor dat de heer Ermen pleit voor besteding van meevallers aan de dorpsvernieuwing. Echter stenen alleen maken niet gelukking dus ook zorgen voor morgen. De heer ERMEN: Wij ijveren in het kader van de dorpsvernieuwing niet alleen voor nieuwe stenen. Dit moge ook blijken uit ons pleidooi voor meer groen bij de entree van de Poppestraat VOORZITTER: Wij leveren een grote bijdrage aan het milieu door onge lofelijk veel geld te besteden aan de verbetering van de riolering in onze dorpen. Dit is niet alleen belangrijk in het kader van de volksgezondheid maar met name ook voor het milieu. Verbetering van rioleringen geniet in het algemeen nauwelijks prioriteit, omdat deze zaken in de grond gestopt worden. Wij besteden er desondank veel aandacht aan in het kader van de volksgezondheid en het milieu. Hierna gaat de raad akkoord met het voorstel. 13. Krediet Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van f 50.000, accommodatie ten behoeve van het herstel van het dak en diverse bouwkundige voor "Backhands" zieningen aan de tafeltennisaccommodatie "The Backhands" De heer ERMEN: Wij hebben er bewondering voor dat wethouder Schijven zeer vasthoudend heeft getracht om de accommodatie te verkopen aan de vereniging. Het is echter ook te begrijpen dat zij hier tegenop zien. Verder hebben wij er alle begrip voor dat de sterk dorpsgebon den vereniging in deze accommodatie gehuisvest is. Wanneer zich ech ter het feit gaat voordoen dat verenigingen straks een beroep gaan doen op gebouwen die in het bezit zijn van de gemeente, hoe moeten wij dan reageren? Het streven was er toch eigenlijk op gericht om de

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 30