- 8 - Rampenplan Voorstel tot vaststelling van een nieuw gemeentelijk rampenplan De heer JANSEN: Wij zijn er verbaasd over dat er zaken in staan die al lang achterhaald zijn. Verder zijn wij ook verbaasd over het feit dat de raad dit plan niet heeft ontvangen voor zorgvuldige bestude ring ofschoon op pagina 42 staat vermeld dat 19 exemplaren voor vaststelling of toetsing door de raad zijn bestemd. Voorlopig gaan wij echter akkoord. Wanneer het plan door u verder is aangevuld en gecorrigeerd, willen wij het graag opnieuw, maar dan inhoudelijk, in deze raad behandeld zien. De heer VROEGRIJK: Wordt er in het plan voldoende aandacht besteed aan calamiteiten zoals er zich vorige week in Oudenbosch een voordeed? Zoiets zou zich ook in onze gemeente kunnen voordoen. Wij achten de instelling van een "vliegende rampenstaf" dan ook meer dan noodzakelijk evenals de samenwerking in de regio. VOORZITTER: Het plan is in gewestelijk verband opgezet. Het model is aangepast aan de Rucphense situatie omdat het plan ook afhankelijk^ is van de plaatselijke omstandigheden. Het maakt natuurlijk verschil uit of een gemeente in meer of mindere mate ge'industraliseerd is. Voor Rucphen is zoveel mogelijk het model aangehouden. Het rampen plan zal zeker voor verdere invulling nog behandeld worden in de raad en in de commissie. Een ongeval zoals heeft plaatsgevonden in Oudenbosch is in principe ook hier mogelijk. In Oudenbosch zal nog wel het een en ander over deze zaak worden besproken. Van dit soort zaken kan men echter ook leren. Het hele rampenplan is gebaseerd op samenwerking. In bepaalde situaties zal er een "vliegende rampenstaf" nodig zijn. Rampen zijn echter niet voorzienbaar. Wij kunnen alles dus niet in details regelen. Bepaalde zaken zijn echter wel in meer of mindere mate voorspelbaar. Het plan is een soort handleiding waarin een aantal regels is opge nomen waar men op kan terugvallen indien zich een calamiteit voor doet. Veel zal echter afhangen van het improvisatievermogen van alle betrokkenen zoals brandweer, politie, gemeentebestuur, mobiele kolonnes, het Rode Kruis etc. Onverwachte situaties zijn vooraf niet te voorzien. De heer JANSEN: Daar de verdere invulling van het plan inhoudelijk nog wordt besproken stemmen wij in met het voorstel. Wij hebben uiteraard alle vertrouwen in hulpverlenende instanties maar wij heb ben bijvoorbeeld onze twijfels over het feit dat de ambtenaar, die belast is met de bescherming van de burgerbevolking, in Etten-Leur woont. Verder is bij de garagebedrijven een bedrijf vermeld dat al 5 jaar niet meer bestaat. Hetzelfde geldt voor een timmerwerkplaats. Wordt er niet te lichtvaardig gedacht over de mogelijkheid van een ramp. Ik twijfel niet aan de goede bedoelingen van de gewestelijke commissie, noch aan onze eigen ambtenaren maar wij moeten toch deze zaak beter aanpakken. VOORZITTER: Een rampenplan moet voortdurend actueel gehouden worden. Dit wordt zoveel mogelijk gedaan. Het kan gebeuren dat iets weer achterhaald is op het moment dat het plan klaar is. Er gaat namelijk een lange voorbereiding aan vooraf. Het feit dat een ambtenaar in Etten-leur woont, behoeft geen proble men op te leveren omdat meer ambtenaren met bepaalde taken belast zullen zijn zodra er zich iets zou voordoen. Het nadeel bij dit soort zaken is altijd dat er een mentaliteit kan heersen waarbij men verwacht dat het niet zo'n vaart zal lopen. Hierna gaat de raad akkoord met het voorstel.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 29