- 7 - bezwaarschrift is ingediend tegen dit voorbereidingsbesluitIs dit juist en zo ja, wat is dan de basis waarop dat bezwaarschrift is ingediend? In de commissievergadering deelde u mede, dat er een nieuw distri- butie-planologisch onderzoek zou worden opgezet op basis van een nieuw systeem dat ontworpen is door de Kamer van Koophandel. Het oude onderzoek dateert van de periode 1978-1980. Is het niet wense lijk om het nieuwe onderzoek en de resultaten daarvan af te wachten alvorens er nu al verder op in te gaan? De heer JANSEN: Wij blijven van mening verschillen over de voorbe- reidingsbesluitenToch zullen wij daar niet iedere keer weer op terugkomen. Op wat voor termijn is uw college van plan de meer om vattende planologische maatregelen te nemen? VOORZITTER: Het kettingbeding zal ook hier 5 jaar gaan gelden. Gedu rende deze tijd zullen wij goedkeuring moeten verlenen aan de vesti ging van winkels. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk kleine eenheden te bouwen zo dat er zich een aantal winkels kunnen vestigen. Dit wordt vooralsnog getoetst aan het verouderde d.p.o. Wij hebben besloten om een nieuw distributie-planologisch onderzoek te beginnen. Wij moesten wachten op het distributie-informatiesysteem van de Kamer van Koophandel. De stedebouwkundige werkt nu aan de opzet voor een nieuw d.p.o. Hierbij is ook de S.T.O.R. betrokken. Er zullen nog wel enkele maanden over heen gaan. Ik wijs er verder op dat er niet alleen toestemming nodig zal zijn van het college voor vestiging van zaken in het winkelcentrum te SprundelWij vragen ook advies aan de consulent handel, ambachten en diensten. Daarnaast is het voor de ondernemer ook erg belangrijk dat hij zijn huurpenningen kan innen. Ik heb er vertrouwen in dat e.e.a. evenals in Rucphen ook in Sprun del in goed overleg geregeld kan worden. Als er belangstelling bestaat voor het verplaatsen van bestaande zaken dan dient dit tot de mogelijkheden te behoren. Ook de ondernemer is deze mening toege daan. Het is wellicht raadzaam na te gaan hoe wij het K.N.O.V. Sprundel kunnen betrekken bij eventuele vestigingen. Uiteindelijk zal de ver antwoordelijkheid voor de keuze aan het college zijn. Er gaat nogal wat tijd overheen voor het nieuwe d.p.o. zal zijn af gerond. De resultaten kunnen, ook i.v.m. de vertraging voor de ondernemer, moeilijk worden afgewacht. Dit is o.i. voorlopig nog niet nodig. Er gaat nog heel wat tijd voorbij voor men met de bouw kan beginnen. Ik sluit niet uit dat tegen die tijd de uitkomsten van het nieuwe d.p.o. wel bekend zullen zijn. Er is nog geen bezwaarschrift van het K.N.0.V.-Sprundel ontvangen. Het bestemmingsplan aldaar heeft geen hoge prioriteitWanneer het winkelcentrum klaar is, zal het mettertijd in het bestemmingsplan worden ingepast. Dit geldt ook voor de percelen in de andere dorpen. De heer ERMEN: Wij hebben de informatie wel ontvangen en ik verwacht dat u het bezwaarschrift ook spoedig zult ontvangen. De argumenten van uw college zijn logisch om de hele zaak door te zetten. Wij hopen dan ook dat het zal aansluiten bij het nieuwe d.p.o. Wij zijn verder blij met het toegezegde overleg met het K.N.O.V. De heer VAN MIERT: Ik ben gerustgesteld door uw antwoord en ik ben blij dat er overleg gepleegd zal worden met de ondernemers te Sprun del. Hierna gaat de raad akkoord met het voorstel.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 28