- 6 - Waarom moet er een uitzondering worden gemaakt voor de bewoners van de Lijsterbesstraat? In die buurt liggen ook andere straten waar mensen op hun eigen grond zouden willen bouwen. Voor dit soort vlek— vormingen kiezen wij niet. Wij betwijfelen of wij de mensen moeten helpen waar het kan. Wij hebben met zijn allen een aantal regels af gesproken. Indien deze regels niet gehandhaafd worden dan hoeven zij ook niet te worden opgesteld. VOORZITTER: Wij zullen bij het stedebouwkundig bureau aandringen op een zo snel mogelijke invulling van het programma. M.i. zal e.e.a. dit jaar nog aan de provincie kunnen worden toegestuurd. Uit de regelmatige contacten met de provincie blijkt dat het in feite wachten is op onze eigen invullingen voor de Lijsterbesstraat. Grenzen blijven altijd arbitrair. De invulling van de Lijsterbes straat is bij de provincie niet onaanvaardbaar omdat dit een duide lijk grensgeval is waarbij geen belangen van agrariërs worden geschaad. Bepaalde regels zijn ook arbitrair. Soms moet er dan ook een arbiter aan te pas komen om in bepaalde grensgevallen te beslis sen. Er wordt dus niet zomaar afgeweken van bepaalde regels. Een voorkeursbehandeling vindt niet plaats maar wat binnen de spelregels mogelijk is proberen wij te honoreren. Normaal dient er eerst een bestemmingplan te worden vastgesteld voordat er een verdere invul ling plaatsvindt maar hierop bestaan enkele uitzonderingen. Het zal echter ook niet zo zijn dat al die uitzonderingen tezamen het geheel zullen vormen. Hierna gaat de raad akkoord met het voorstel. 9. Aankoop gronden en opstallen OL Voorbereidings- besluit Voorstel over aankoop van gronden en opstallen De heer JANSEN: In de commissievergadering deelde u mede dat het bouwrijpmaken is gepland in het voorjaar van 1990. In een van de overeenkomsten staat echter dat de woning en bedrijfsgebouwen uiter lijk op 1 juni 1990 moeten zijn ontruimd. Heeft dit consequenties voor het bouwrijpmaken en daarmede voor de woningbouw? VOORZITTER: Het maakt een onderdeel uit van de onderhandelingen. Ik verwacht niet dat het consequenties zal hebben voor de woningbouw. Hierna gaat de raad akkoord met het voorstel. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor: het perceel, gelegen op de hoek Scherpenbergsebaan/Pastvan Leijsenstraat te Schijf; een perceel, gelegen tussen O.L. Vrouwestraat 171 en 177 te Zegge, het perceel, gelegen op de hoek Hoogakker/StJanstraat. De heer VAN MIERT: T.a.v. het voorbereidingsbesluit voor de hoek Hoogakker/St. Janstraat verzoeken wij u er voor te zorgen dat er een kettingbeding zal gelden van minimaal 5 jaar. Verder verlenen wij slechts medewerking indien het winkelcentrum wordt opgezet in de trant van "De Swaen" te Rucphen. Kleine winkeleenheden i.p.v. één grote zaak, die getoetst moeten worden aan het d.p.o-rapport alvo rens toestemming tot vestiging wordt gegeven. E.e.a. moet economisch verantwoord zijn voor nieuwe en bestaande zaken te Sprundel. Mocht een bestaande zaak uit Sprundel zich willen verplaatsen naar het nieuwe winkelcentrum en meerdere units nodig hebben dan kan hiervoor na beoordeling door uw college in samenspraak met de ondernemers vereniging aldaar een uitzondering worden gemaakt. De heer ERMEN: Is er over het te nemen voorbereidingsbesluit te Sprundel overleg gepleegd met het K.N.O.V. te Sprundel? Ik heb begrepen dat dit niet het geval zou zijn. Ons is medegedeeld dat er een

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 27