- 4 - De heer VAN DER MEIJS: Het ging mij niet direct om het feit of het baanlozenwerk zou vertrekken. Is het aanbrengen van veranderingen in het gebouw in de huurovereenkomst geregeld? Een verbouwing aan een huurwoning kan ook slechts na goedkeuring door de Woningstichting. De heer MARIJNISSEN: Wij vragen ons af of de kosten t.b.v. de voor zieningen voor hinderwet, geluidhinder, etc. binnen het budget van f 32.000,kunnen worden opgevangen. Verder hebben wij geen antwoord ontvangen omtrent onze vraag over het aantal deelnemers. Mocht het baanlozenwerk zich losmaken van de F.V.E. is er dan nog sprake van een artikel 36-instelling? Wij moeten ervoor zorgen dat wij nu geen kosten gaan maken voor een instelling die misschien op kortere of langere termijn naar een andere lokatie uitziet. Wethouder KONINGS: De kosten van f 32.000,— betreffen een eenvou dige verbouwing. Extra kosten zullen in het overleg met het baan lozenwerk, het F.V.E. en de eigenaar van het gebouw worden bespro ken. De extra kosten zouden dan doorberekend kunnen worden in het huurbedrag. Ik verwacht dat dit geen problemen zal opleveren. Er zal verder geen beroep worden gedaan op extra gelden van de gemeenschap. De lokaliteiten kunnen later altijd nog op vrij eenvoudige wijze in de oude staat worden teruggebracht. De consulent van het ministerie beoordeelt het werk van de Stichting Baanlozenwerk zeer positief en noemt het een voorbeeld voor de regio. De regionale commissie voor de primair beroepsgerichte vol wasseneneducatie heeft een cursus van het baanlozenwerk in haar pro gramma opgenomen. Het college is verder van mening dat het een unieke scholings gelegenheid is binnen de regio voor Rucphen. Wij streven er dan ook naar deze zaak in Rucphen te houden. Wij dienen in Rucphen goede voorzieningen te hebben voor de totale volwasseneneducatie. Met het oog op de toekomstige wetgeving zal een en ander ook in de regionale opzet moeten passen. Het regionale bestuur arbeidsvoorziening zal in de toekomst voor de beroepsgerichte volwasseneneducatie nogal wat middelen te beschikking hebben. Indien wij hiermee een instituut in stand houden dat past in het totale regiogebeurendan kunnen wij de vrijkomende middelen, die straks via de arbeidsvoorziening ter beschikking komen, ook bestemmen voor het werk binnen de gemeente Rucphen Hierna gaat de raad akkoord met het voorstel. Aanvullend Voorstel tot het toekennen van een aanvullend subsidie aan de Pas- subsidie P.B.- toor Bastiaansen Stichting en de Federatie Volwasseneneducatie in stichting en verband met verhoging van de W.S.W.-bijdrage F.V.E. De raad gaat akkoord met het voorstel. Lokatiekeuze Voorstel inzake lokatiekeuze St.Willebrord St .Willebrord De heer VAN MIERT: Wij gaan geheel akkoord met de lokatiekeuzesHet onderzoek door de P.P.C. naar bouwkavels in de Lijsterbesstraat is nog in volle gang. Kunt u mededelen hoe lang het zal duren voordat hier meer gegevens over bekend zijn? De heer ERMENWij sluiten ons aan bij de vraag van de heer van Miert. Verder gaan wij akkoord met de nota en verwijzen wij naar onze opmerkingen zoals wij die hebben gemaakt in de commissieverga dering m.b.t. de Irenestraat om enige "vlekwerking"aldaar te vermij den. In de Poppestraat dient een groene entree te komen i.p.v. een stenige entree.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 25