- 3 - ministerie van Sociale Zaken in het kader van de toetsing van arti kel 36 van de W.W.V. Wij blijven verder van mening dat "Den Berg" verheven moet worden tot een zelfstandig educatief centrum. De heer GABRIELS: Wij zijn blij dat deze leerroute in onze eigen gemeente komt. Toch willen wij erop aandringen dat alles in het werk wordt gesteld om zoveel mogelijk werklozen uit onze gemeente hiervan gebruik te laten maken. Thans wordt hiervan te weinig gebruik gemaakt door onze eigen inwonersHieraan zou meer bekendheid gege ven moeten worden in de nieuwsbladen. De heer VAN DER MEIJS: Wij staan positief tegenover een metaaltech- nische leerroute. Werklozen dienen een goede kans te krijgen op de arbeidsmarkt. Een positieve bijdrage van het baanlozenwerk blijkt al enigszins door de afname van de werkloosheid in onze gemeente tot een percentage dat ongeveer gelijk is aan het landelijk gemiddelde. Indien het baanlozenwerk "Den Berg" zou verlaten, dient dan het ge bouw in de oude staat te worden teruggebracht en, indien dit het geval is, wie zal dan de kosten moeten betalen? Wethouder KONINGS: Tot ruim een jaar nadat de brandweergarage is verkocht heeft het baanlozencentrum geprobeerd een ruimte te vin den. Dit had geen resultaat tot gevolg. Wij achten ook de centrali satie van de metaaltechnische sector in het educatieve centrum belangrijk. Drie lokalen zullen hiervoor worden gebruikt. Daarnaast komen er in de grote zaal en boven lokaliteiten vrij. Er blijven dus evenveel leslokalen. De betrokken instellingen zoals het S.K.W., de P.B.- stichting en de F.V.E. hebben hun goedkeuring verleend. Er zal op worden toegezien dat de geluidhinder tot een minimum zal worden beperkt. De Federatie Volwassenen Educatie heeft geprobeerd om de blokken praktijkstudie zoveel mogelijk los te koppelen van de overige activiteiten in het gebouw om daarmee de overlast zoveel mogelijk te beperken. De peuterspeelzaal, die zich aan de andere kant van het gebouw bevindt, zal geen geluidhinder ondervinden. Dit zal ook voor de omwonenden het geval zijn. Een normale hinderwetver gunning is vereist en ook de brandveiligheidseisen zullen niet uit het oog worden verloren. Zolang het baanlozenwerk kan functioneren met de artikel 36-gelden en zolang de gemeente hierin veel eigen middelen bijdraagt, acht ik het financieel zeer onverstandig van het baanlozenwerk om zich los te koppelen van de F.V.E. en het gebouw te verlaten. Het baanlozenwerk willen wij als één van de vier peilers van het educatieve gebeuren in onze gemeente behouden. De verbouwing zou een voorloper kunnen zijn van de totale verzelfstandiging van het educa tief centrum "Den Berg". Na invoering van de nieuwe wetgeving kan een plaats in de regio worden verkregen. De verbouwing is ook nood zakelijk omdat het arbeidsbureau de belangrijkheid onderkent. In het kader van de heroriënteringsgesprekken worden ook gelden toegekend aan dit project. Men moet dit niet verwarren met de artikel 36-gel den. Het arbeidsbureau stelt f 45.000,beschikbaar indien men meer gestalte geeft aan de metaaltechnische leerroute. Wij zullen erop aandringen dat er nog meer bekendheid wordt gegeven aan de mogelijkheden die het baanlozenwerk biedt. Het baanlozenwerk levert zeker een positieve bijdrage aan de vermindering van het aan tal werklozen. Zelfs werklozen van andere gemeenten worden naar het baanlozenwerk verwezen.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 24