- 2 - 3. Ingekomen stukken Ingekomen stukken en mededelingen en De heer ERMEN: Wij verzoeken u de brief van het Provinciaal mededelingen Welzijnsberaad voor Ouderen (nr. 4) te betrekken bij de nota ouderenbeleid. Verder verzoeken wij u de brief van de Stichting G.V.T. (nr. 7) te behandelen in de vergadering van de commissie wel zijn van 18 april a.s. Wethouder SCHIJVEN: De warme maaltijdvoorziening maakt onderdeel uit van het flankerend ouderenbeleid en vandaar dat de brief van het Provinciaal Welzijnsberaad voor Ouderen betrokken zal worden bij de nota ouderenbeleid. De brief van de Stichting G.V.T. zal in april of mei in de commissie welzijn worden behandeld. Hierna worden de ingekomen stukken en mededelingen afgedaan zoals is voorgesteld met inachtneming van het bovenstaande. k. Energiebesparing Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor het tref- openbare fen van energiebesparende maatregelen aan de openbare basisschool basisschool De raad gaat akkoord met het voorstel. 5. Reservering middelen 6. Aanpassing "Den Berg" Voorstel tot reservering van bepaalde middelen, alsmede tot extra afschrijving op gedane investeringsuitgaven ten laste van het dienstjaar 1988 De raad gaat akkoord met het voorstel. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet voor de gebou- welijke aanpassing van het educatief centrum "Den Berg" in verband met de uitvoering van een metaaltechnische leerroute door de Stich ting Baanlozenwerk De heer MARIJNISSEN: Er wordt een krediet gevraagd voor realisatie van een ruimte voor de metaaltechnische sector "Den Berg". Genoemde leerroute is zo specifiek dat wij ons afvragen of dit thuishoort in "Den Berg". Met de realisatie van de ruimte wordt beslag gelegd op drie lokalen die hierdoor niet of nauwelijks meer voor andere doel einden te gebruiken zijn. Dit is een ingrijpende aangelegenheid voor het gebouw en de functie ervan. Wordt er met de realisatie van het project wel voldoende rekening gehouden met de aspecten van de Hin derwet geluidhinder, veiligheid, brandpreventie enz.? Wie gaat deze kosten betalen? Verder ontbreekt het ons volledig aan gegevens over het aantal deelnemers. Naar onze mening zijn de mogelijkheden onvoldoende onderzocht om de leerroute elders onder te brengen in een bestaand gebouw of lokaal. Wij denken hierbij aan een technische school. Tot slot is het voor ons ook niet duidelijk of het baanlozenwerk in de zeer nabije toe komst wel in "Den Berg" gehuisvest zal blijven. Graag vernemen wij meer duidelijkheid in dezen alvorens wij medewer king zullen verlenen aan dit voorstel. De heer ERMEN: Wij staan volledig achter uw voorstel, omdat ook het gewestelijk arbeidsbureau hiertoe een duidelijke motivatie heeft gegeven. "Den Berg" heeft in dezen een regionale functie. Bij de indeling in R.B.A.-gebieden in de toekomst zal er voor "Den Berg" een belangrijke taak zijn weggelegd in de regionale voorzieningen structuur Wij pleiten ervoor dat de Stichting Baanlozenwerk deel blijft uitmaken van de Federatie Volwassenen Educatie. Ook wordt het baanlozenwerk zeer positief benaderd door de consulent van het

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 23