cddc. y - 7 - procedure voorgeschreven in het bestemmingsplan buitengebied. Dit is in feite dezelfde procedure als voor Macotra. Wanneer de heer Oomen daartoe een formele aanvraag doet, zijn wij voornemens deze procedure op te starten. Qua milieuwetgeving valt het bedrijf inderdaad onder de afvalstoffenwet, zodat de provincie in dat opzicht de vergunningverlenende instantie is. De heer VAN DER MEIJS: Wij vinden het jammer dat zo'n bedrijf zich gaat vestigen in een natuurgebied. Procedureel zal hiertegen weinig kunnen worden ondernomen, maar het was beter geweest dat een derge lijk bedrijf zich vestigt op een bedrijventerrein. VOORZITTER: Het betreffende gebied is aangewezen als lokatie waar zich een bedrijf mag vestigen. Bovendien kan het standpunt ingeno men worden dat het redelijk is dat een puinverwerkend bedrijf zich mag vestigen op een plaats waar voorheen een steenfabriek was gevestigd. Wij volgen de officiële procedure. Wanneer wij opnieuw hadden moeten kiezen hadden wij misschien een ander standpunt inge nomen, maar dat is op dit moment niet aan de orde. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering met gebed Commissie d.d- Raadsvergadering d.d. .vQ.tO.1" Beslissing: secretaris voorzitter

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 206