- 6 - ties voor de woningbouw in onze gemeente en het wonen in het alge meen. Vooral voor inwoners van Zegge en St.Willebrord heeft de geluidsproducering nogal wat consequenties. Wij hebben dan ook de volgende vragen: 1. Welk standpunt neemt onze burgemeester in bij de komende bijeen komsten waar deze uitbreiding besproken wordt en op welke wijze verwoordt hij de standpunten van de gemeenteraad? 2. Wanneer verwacht het college meer informatie over de zonering die bij de aanwijzingsprocedure hoort? 3. Op welke manier denkt u inwoners te informeren en hun te wijzen op de inspraakmogelijkheden en de bezwarenprocedure? 4. Welke consequenties denkt u dat de uitbreiding kan hebben ten aanzien van het isoleren van bestaande woningen en het noodge dwongen verhuizen vanwege geluidsoverlast? Moet er aan zwaardere en duurdere eisen worden voldaan om in bepaalde gebieden te mogen bouwen? 5. Zullen er zich voor de gemeente Rucphen problemen voordoen door dat er in bepaalde gebieden beperkingen of verboden komen om te bouwen? 6. Vindt u ook niet dat goed duidelijk moet worden in hoeverre hier echt sprake is van een economische noodzakelijkheid voor uit breiding en dat woongenot, natuur e.d. niet zomaar moeten wijken voor vliegplezier? Met andere woorden: hoe is of wordt hard gemaakt dat uitbreidng gezien de economische belangen echt nood zakelijk is in plaats van dat cirkelen boven ons grondgebied en het leren vliegen eveneens wordt uitgelegd als economisch belang? VOORZITTER: De verlegging en verlenging van de start- en landings baan van het vliegveld Seppe is vastgelegd in een bestemmingsplan van de gemeente Hoeven dat onlangs door de Kroon is goedgekeurd. De bestemmingsplanprocedure heeft alle gelegenheid gegeven voor inspraak. Thans dient formeel op grond van de luchtvaartwet een zone te worden vastgesteld. Ambtelijk zal hierover op 22 december a.s. een bespreking plaatsvinden, die is georganiseerd door de Rijksluchtvaartdienst. Uit de stukken voor die bespreking blijkt dat de vast te stellen geluidszone maar een klein stuk van het grondgebied van onze gemeente betreft, nl. het gebied ter hoogte van de voormalige steenfabriek langs de rijksweg en het meest zuidelijke gedeelte van de O.L. Vrouwestraat te Zegge. De vaststel ling van de geluidszone is overigens een technisch gebeuren. Conse quenties heeft de zone alleen voor nieuwbouw en vervanging van woningen. Voor onze gemeente zal de vaststelling van de zone dus nauwelijks consequenties hebben. De heer VAN DER MEIJS: Er gaan geruchten dat op het terrein van de oude steenfabriek De Schouw zich een ander bedrijf wil gaan vesti gen. Gaat het hier om een bedrijf dat onder de afvalstoffenwet valt? Kunt u ons over deze zaak informeren? VOORZITTER: Volgens de ons onlangs bekend geworden informatie is het inderdaad zo, dat de eigenaar van het steenfabriek De Schouw de contacten met Macotra heeft verbroken en een voorlopig koopcontract heeft afgesloten met de heer A. Oomen te Sprundel. Het is de bedoe ling van de heer Oomen zijn bestaand bedrijf, de verwerking van bouw- en sloopafval (o.a. met behulp van een puinbreker)naar die lokatie in Schijf over te brengen. Planologisch is hiervoor een

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 205