- 5 - 19Inbraak beveiliging Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van f 24.000,voor het aanbrengen van inbraakbeveiligingssystemen (2e wijziging 1990) De raad gaat akkoord met het voorstel. 20Evenementenkast Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van f 15.700, voor de plaatsing van een evenementenkast nabij het plein aan de Schijfse Vaartkant te Rucphen (5e wijziging 1990) De heer VISSENBERG: Het kerkdorp Rucphen beschikt reeds over een evenementenkast. Wij vragen ons af of de reeds aanwezige evenemen tenkast verplaatst kan worden naar het plein aan de Schijfse Vaart kant. Dit plein is immers mede aangelegd om alle evenementen aldaar te laten plaatsvinden. Bovendien beschikken de andere kerkdorpen ook slechts over één evenementenkast. Wethouder VERPAALEN: Het verplaatsen van een evenementenkast brengt nogal wat kosten met zich mee. Bovendien is de capaciteit van de huidige kast te gering om er b.v. een Vlaamse Kermis op aan te sluiten. Vandaar dat gekozen is voor een nieuwe evenementenkast. De heer VISSENBERG: Kan aangegeven worden wat er met de oude evenementenkast gaat gebeuren? Blijft deze staan of kan deze even tueel geplaatst worden in een van de kleine kernen? Wethouder VERPAALEN: In de kleine kernen zijn reeds aansluitpunten aanwezig. Van de oude kast kan b.v. een musycle gebruik blijven maken. Deze kosten zullen dan aan de musycle worden doorberekend. De heer VISSENBERG: Is het dan niet de bedoeling dat ook dit evene ment georganiseerd zal gaan worden op het plein aan de Schijfse Vaartkant? Wethouder VERPAALEN: De vraag waar de musycle haar evenement orga niseert is een keuze van de organisatie en niet van het gemeente bestuur Hierna gaat de raad akkoord met het voorstel. Garantie r.c.- Voorstel tot garantie verlening ter zake van rekening-courant- overeenkomsten overeenkomsten, aan te gaan door diverse in de gemeente Rucphen werkzame instellingen De raad gaat akkoord met het voorstel. Behandeling van vragen, gesteld ingevolge artikel 37 Reglement van Orde voor de Raadsvergaderingen De heer VAN DER MEIJS: Via De Stem van 29 november jl. vernamen wij dat de Rijksluchtvaartdienst een procedure gaat starten omtrent de gevraagde uitbreiding van het vliegveld Seppe. Deze aanwijzings procedure zal begin 1990 starten en geeft de omwonenden de kans bezwaren in te dienen. Deze procedure schijnt aanmerkelijk strenge re normen te hanteren dan een bestemmingsplanprocedure. Wij willen reeds in een vroeg stadium de zaken op een rijtje zetten. De gemeente kan de inwoners dan in een vroeg stadium informeren en de gemeenteraad op de hoogte houden van de nogal vergaande consequen-

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 204