- 4 - De heer VAN DER MEIJS: Wij hebben er in principe geen bezwaar tegen dat iedere vereniging over een eigen kantine beschikt, maar wij vinden het raar dat enerzijds een alcoholmatigingsbeleid wordt gevoerd, terwijl verenigingen anderzijds een kantine moeten exploi teren om financieel enigszins rond te kunnen komen. Het gevaar bestaat dat kantines langer openblijven dan is toege staan met als gevolg dat ook het alcoholgebruik zal toenemen. Wij vinden dan ook dat een en ander eens kritisch bezien zal moeten worden om het overmatig alcoholgebruik tegen te gaan. Bij de behandeling van het totaalplan De Vijfsprong hebben wij reeds aan gegeven dat gezelligheid en clubgevoel ook gezocht kunnen worden in reeds bestaande accommodaties. Wethouder SCHIJVEN: Overmatig alcoholgebruik en het exploiteren van een kantine zijn bij de behandeling van dit voorstel in feite niet aan de orde. De P.v.d.A.—fractie heeft in mei 1988 echter ingestemd met het voorzieningenplan De Vijfsprong. Het onderhavige voorstel geeft uitvoering aan het voorzieningenplan om de nog in ontwikke ling te brengen terreinen te bestemmen voor sport- en recreatie terreinen en om medewerking te verlenen aan het bouwen van een clubgebouw. In het voorzieningenplan is bovendien aangegeven dat het beleid met betrekking tot de achterterreinen erop was gericht dat er geen kantines zouden worden toegestaan. Om echter een gelijke behandeling met andere buitensportverenigingen te bewerk stelligen is in het voorzieningenplan een versoepeling voorgesteld, hetgeen betekent dat het bouwen van een kleedgebouw en het exploi teren van een kantine wordt toegestaan. Dit voorstel ligt dan ook in de lijn die door het aannemen van het voorzieningenplan is uit gestippeld. De heer VAN DER MEIJS: Ik ben van mening dat de P.v.d.A. bij het aannemen van het voorzieningenplan niet zo soepel heeft ingestemd als de wethouder wil doen voorkomen. Ook toen hebben wij vraag tekens gezet bij het feit dat het problemen kan opleveren als alle clubs kantines krijgen. Wethouder SCHIJVEN: Dat het problemen kan geven wanneer clubs een kantine krijgen is onbegrijpelijk, daar het beheer en exploiteren van kantines aan banden is gelegd. Hierna gaat de raad akkoord met het voorstel. lö.Planschade- Voorstel inzake vaststellen "Procedure-Verordening Planschade- vergoeding 1989 vergoeding 1989" De raad gaat akkoord met het voorstel. 17.Aankoop grond Voorstel tot aankoop van grond van de heer A.M.J. Goos (3e wijzi ging a.d. en le wijziging q.b. 1990) De raad gaat akkoord met het voorstel. 18.Asbestverbod Voorstel om geen specifiek asbestverbod in de Bouwverordening op te nemen De raad gaat akkoord met het voorstel.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 203