- 3 - 13.Gem. regeling BLO 14.Onderwij s- projecten Voorstel tot het niet voortzetten van de gemeenschappelijke regeling: - voor het mytylonderwijs; instelling Buitengewoon Lager Onderwijs. De heer VISSENBERG: Heeft het niet voortzetten van deze gemeen— schappelijke regeling gevolgen voor het vervoer van de betrokken leerlingen, of wordt de huidige samenwerking met Roosendaal gehand haafd? Wethouder KONINGS: Afhankelijk van de woonplaats en het aantal kinderen zal een passende oplossing gevonden moeten worden met betrekking tot het vervoer van de leerlingen. In het ene geval zal het vervoer geregeld worden vanuit de scholen, terwijl in andere gevallen de gemeente het vervoer voor haar rekening neemt, even tueel in samenwerking met andere gemeenten. Hierna gaat de raad akkoord met het voorstel. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de onderwijsprojecten "Kind in oorlog" en "Oorlogsgetuigen" in het kader van het herdenkingsjaar 1990 De raad gaat akkoord met het voorstel. 15.Kleedgebouw Orion/Mistral Voorstel tot het beschikbaar stellen van een bijdrage a fonds perdu van f 220.000, aan Orion/Mistral (stichting i.o.) ten behoeve van een kleedgebouw in De Vijfsprong (97e wijziging 1989) De heer VAN DER MEIJS: Wij hebben grote moeite om er in toe te stemmen dat iedere vereniging moet kunnen beschikken over een eigen kantine en kleedgebouw. Ten aanzien van De Vijfsprong heeft dit een tweetal redenen. Ten eerste vinden wij het, gezien de grote exploi tatiekosten van De Vijfsprong, onjuist dat er geen gebruik wordt gemaakt van reeds bestaande kleedaccommodatie en de kantine binnen De Vijfsprong. Ten tweede is het voor ons principieel onjuist dat verenigingen min of meer gedwongen zijn om een kantine te exploite ren om financieel behoorlijk rond te kunnen komen. Wij pleiten er dan ook voor om nogmaals te zoeken naar een subsidiebeleid waarbij het hebben van een kantine en de opbrengst daarvan meetelt bij het bepalen van het subsidiebedrag. Dit kan het alcoholgebruik mede terugbrengen en het bestedingsgedrag van de jeugd in een positieve richting beïnvloeden. Wethouder SCHIJVEN: Op basis van de huidige sportnota heeft iedere sportvereniging recht op een sportaccommodatie, waarbij in ieder geval een kleedgebouw behoort. Ten aanzien van een kantine moet niet alleen gedacht worden aan een middel om de kas te spekken, maar ook aan zaken als een ruimte waar de EHBO haar werk kan doen, een schuilgelegenheid bij regenval e.d. Bovendien is een kantine belangrijk voor het onderhouden van de sociale contacten. De leden bestanden van zowel Orion als Mistral bestaan voor een aanzienlijk deel uit jeugdleden. Deze jeugdleden worden vaak begeleid door hun ouders, zodat aangenomen mag worden dat het alcoholgebruik binnen de perken blijft. De maatregelen met betrekking tot alcoholgebruik zijn overigens neergelegd in het alcoholmatigingsbeleid

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 202