- 12 - Wethouder VERPAALEN: Van de vijf bouwpercelen ter plaatse aan de O.L. Vrouwestraat zijn er op dit moment twee bebouwd, één verkocht, op één is optie verleend en één is er nog vrijOp het terrein achter deze woningen worden momenteel volop bouwactiviteiten uit gevoerd. Om deze terreinen te bereiken wordt o.a. ook gebruik gemaakt van de vrijliggende bouwpercelen aan de O.L. Vrouwestraat. Het gevolg hiervan is dat wanneer het trottoir betegeld zou worden, dit alweer vrij snel door het bouwverkeer beschadigd wordt. Een trottoir dat ongelijk is, is voor de voetgangers gevaarlijker dan een trottoir dat niet te belopen is of helemaal ontbreekt. Bovendien zou dit trottoir volledig functioneel zijn als ook het trottoir aan de zuidzijde van De Kane Steekens aangelegd zou zijn. Dit is ook vanwege de bouwwerkzaamheden nog niet het geval. Aan de overzijde van de O.L. Vrouwestraat ter plaatse ligt een trottoir dat goed begaanbaar is. Wij adviseren de voetgangers dan ook gebruik te maken van dat trottoir. De oversteek van de O.L. Vrouwestraat lijkt ons niet zo gevaarlijk dan gebruik te moeten maken van een zeer ongelijk liggend trottoir. Zodra de woningbouw ter plaatse gereali seerd is, zal door ons het trottoir worden aangelegd. De heer MARIJNISSEN: Ik vind het jammer dat men moet wachten tot alle bouwactiviteiten aldaar afgerond zijn. Men kan natuurlijk over steken naar de overzijde van de straat. Het gaat hier om een klein gedeelte waar mensen, komende vanuit de nieuwbouwwijk, en de school gaande jeugd, mee te maken krijgen. Wij erkennen dat de bestrating dan waarschijnlijk wel herhaald zal moeten worden, maar o.i. zijn hier niet zulke hoge kosten aan verbonden. Wethouder VERPAALEN: Het gaat niet alleen om de kosten. Het betreft een beleidslijn die wij overal toepassen. Het haalt echter niets uit om op een bepaalde dag de herstrating uit te voeren wetende dat enkele dagen daarna de toestand weer hersteld moet worden. Zodra de bouwactiviteiten zijn voltooid, zal het trottoir herstraat worden. De heer VAN DER MEIJS: Naar aanleiding van het groeiende besef in onze samenleving t.a.v. armoede- en milieuproblemen, wetende dat ook de Vastenactie van dit jaar hierop de aandacht vestigt en dat ook bisschop Ernst zich uitspreekt voor een nauwere band tussen geloof en politieke en maatschappelijke actie en betrokkenheid, vragen wij uw college een standpunt aan te geven aangaande het maatschappelijk bewust functioneren van een organisatie als de gemeente. Enkele concrete voorbeelden zijn: - het gebruik van Max Havelaar-koffie - het gebruik van kringlooppapier; - het zoveel mogelijk voorkomen van het gebruik van hardhout; - gebruik van loodvrije benzine middels katalysators; - het wel of niet gebruik maken van Shell-produkten - het zoveel mogelijk gebruik maken van statiegeld bij frisdrank e .d VOORZITTER: Het doet zich soms wel voor dat plaatselijke besturen besluiten nemen die zich niet bepalen tot de plaatselijke problema tiek maar rechtstreeks betrekking hebben op landsaangelegenheden en aangelegenheden buiten onze landsgrenzen. Betrokkenheid bij de situatie in de Derde Wereld, bezorgdheid over kernwapens, over armoedeproblemen en milieuproblemen, apartheidspolitiek enz. leiden ertoe dat verschillende gemeenten actief deelnemen aan acties en initiatieven op deze terreinen. De vraag rijst daarom in hoeverre

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 19