- 8 - kosten worden globaal geraamd op 1 miljoen gulden. Deze kosten zouden in het geheel voor rekening van de gemeente komen. Het college vindt een dergelijke uitgave niet verantwoord omdat de algemene middelen dit niet toelaten. Bovendien kunnen andere plaatsen aangewezen worden waar het aanleggen van fietspaden een hogere prioriteit heeft, omdat daar veel meer mensen langskomen. Wanneer gesteld wordt dat de oostelijke uitvalsweg een levens gevaarlijke weg wordt voor fietsers moet men bedenken dat deze weg verboden is voor fietsers en derhalve ook niet gevaarlijk kan zijn voor fietsers. Wat de financiering betreft zou nog gedacht kunnen worden om het geld te halen uit de reserves van het grondbedrijf, maar daarbij moet erop gewezen worden dat hieruit reeds in ruime mate wordt geput, hetgeen in de begroting kan worden teruggevonden. Bij het afwegen van de kosten en baten moet eveneens bedacht worden dat alternatieven aanwezig zijn. Daarnaast zijn er een aantal sluiproutes via diverse wegen die ver binding geven met het toekomstig fietstunneltjede oversteek van de rijksweg ter hoogte van de grens met Etten-Leur aan de Ettense- weg, maar ook de bestaande verbinding via de Ettenseweg/Vosdonk. Dit soort wegen zijn ook wat beter geschikt voor de fietsers. De oostelijke uitvalsweg heeft bovendien een onaantrekkelijk begin en een onaantrekklijk eindpunt. Wij vrezen dan ook niet dat er grote problemen zullen gaan ontstaan. Aannemelijk is dan ook dat Rijks waterstaat niet zal bijdragen in deze kosten. De heren Erraen en Marijnissen hebben beiden gepleit voor openbare groenstroken en wijzen, evenals het college, het P.P.C-rapport in dezen af. In het voorstel is aangegeven dat wij ervan uitgaan dat de aanleg van een rotonde voor rekening van de gemeente komt. In het kader van het vaststellen van het tracé is een aantal adviesinstanties in de gelegenheid gesteld om op het plan te reageren. De Rijkspolitie pleit in dat verband voor een rotonde. De kwestie zal bij Rijks waterstaat aangekaart worden maar de kans dat wij daarbij tegemoet worden gekomen, acht ik niet al te groot. Wethouder VERPAALEN: In de verkeersintensiteit van de Kaaistraat en de Helakkerstraat zal weinig verandering komen. De bedrijven gele gen aan het voorste gedeelte van de Sprundelseweg zullen waar schijnlijk gebruik gaan maken van de oostelijke uitvalsweg, maar het overige verkeer zal de route blijven volgen van Poppestraat, Kaaistraat en Helakkerstraat. De heer ERMEN: Toen wij vorig jaar als enige pleitten voor de aan leg van een fietspad stonden wij inderdaad alleen. Op dit moment staan wij weliswaar niet meer alleen, maar is de mogelijke aanleg van fietspaden in feite een gepasseerd station. Het C.D.A. wil het college wel een compliment maken voor de manier waarop het college de onderhandelingen met Rijkswaterstaat op basis van het meerder heidsbesluit van de raad heeft gevoerd. De heer VAN DER MEIJS: Wij zijn tevreden met de duidelijke uiteen zetting. Wij hebben ons standpunt gewijzigd omdat in het belang van het milieu, dat steeds meer prioriteit krijgt, wellicht opnieuw bezien kan worden of een fietspad kan worden aangelegd. Er is nog geen antwoord gegeven op de vraag of er subsidiemogelijkheden zijn en bij het noemen van de beraming van een miljoen is niet aangege ven om hoeveel kilometer het hierbij gaat. Het is jammer dat wij in feite de boot al hebben gemist.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 196