- 6 - maar wij vragen ons af of Rijkswaterstaat een gedeelte van de kosten voor haar rekening wil nemen om zodoende de uitgaven voor de gemeente tot een aannemelijk niveau terug te brengen. Een andere zaak is, dat wij van mening zijn dat er voldoende aan dacht besteed moet worden aan de naast de rijbaan gelegen groen stroken. De R.V.P. pleit ervoor om hiervan openbaar groen te maken, zodat niet allerlei tuinpercelen tegen de weg aan komen te liggen. De P.P.C. pleit ervoor om de twee bestemmingsplannen enigszins in elkaar over te laten lopen. Wij zijn er echter voorstander van een duidelijke scheiding te houden die zichtbaar gemaakt kan worden middels de groenstrook. De heer VISSENBERG: Ook wij betreuren het dat er bij het opstellen van de plannen geen rekening is gehouden met fietspaden. Als later blijkt dat de weg levensgevaarlijk is voor fietsers, zal opnieuw overgegaan moeten worden tot onteigening om alsnog fietspaden aan te kunnen leggen. De voorzitter van de commissie bestuurlijke zaken geeft weliswaar aan dat er alternatieven zijn, zoals Polderstraat, parallelweg en Bredasebaan, maar een fietser kan niet verplicht worden gebruik te maken van deze alternatieven, omdat de fietsers gebruik zullen maken van de kortste weg. Gezien het feit dat vele jongeren uit onze gemeente zijn aangewezen op de scholen te Etten-Leur en gezien het feit dat ernaar gestreefd wordt het auto verkeer terug te dringen is het aanleggen van fietspaden noodzake lijk. Door het niet aanleggen van fietspaden zal de fietser zich min of meer vogelvrij verklaard voelen en daardoor de auto pakken in plaats van de fiets. De Vrije Lijst is dan ook van mening dat er naar mogelijkheden gezocht moet worden om het aanleggen van fiets paden mogelijk te maken, desnoods een dubbel fietspad aan één zijde van de weg. De heer ERMEN: In een eerder stadium is reeds aangegeven dat ook het C.D.A. akkoord gaat met de tracering van de nieuwe verbindings weg. Wij gaan volledig akkoord met het uitgangspunt om tussen St.Willebrord en Sprundel een groene open geledingszone in stand te houden. Het is een goede zaak dat zowel De Branden en De Gagel- rijzen niet rechtstreeks worden aangesloten op de nieuwe verbin dingsweg. Wij hopen dat dit zo blijft en dat gewaakt zal worden voor een sluipende wijziging van de bestemmingsplannen, zodat ver stedelijking alsnog gerealiseerd wordt, hetgeen wij onwenselijk achten. Met betrekking tot de verstedelijking wordt het P.P.C.- rapport door het C.D.A. afgewezen. Reeds in oktober 1988 heeft het C.D.A. ervoor gepleit om de moge lijkheid om fietspaden aan te leggen te bespreken met Rijkswater staat. Wij zijn benieuwd met welk uitgangspunt de gemeente de besprekingen is aangegaan, omdat het een wezenlijk verschil maakt of men ervan uitgaat dat fietspaden gezien de alternatieve routes niet nodig zijn of dat fietspaden als extra voorziening nuttig kunnen zijn. Wij kunnen akkoord gaan met de door de Rijkspolitie aangegeven rotonde, maar vragen ons af of Rijkswaterstaat in de extra kosten zal bijdragen. Kan het college reeds inschatten of de Helakkerstraat en de Kaai- straat door de aanleg van de nieuwe verbindingsweg met minder verkeer belast zullen worden.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 194