- 5 - Een en ander is later echter gerectificeerd. Om te voorkomen dat er 2 woningen gebouwd zullen worden zal een overeenkomst gesloten worden waarbij de bestaande woning vervangen kan worden tegen een nieuw te bouwen huis aan de Pierestraat. De heer VAN DER MEIJS: Ik ben van mening dat het college nogal gemakkelijk over het probleem heenstapt omtrent het feit dat op het oude perceel in de Rucphense bossen geen bouwbestemming meer kan rusten. Het lijkt me dan ook verstandig dit na te gaan. Ten aanzien van de voorbereidingsbesluiten aan de Ettenseweg en de Beatrixweg maakt u een vergelijking tussen de familie Boeren-Kas en de heer Haast, omdat zij beiden reeds grond hebben waarop zij willen bouwen. Ik vraag mij af hoelang de heer Haast daar al grond heeft, omdat het niet zo moet zijn dat men eerst grond koopt om daarop vervolgens een huis te willen bouwen. Hoe staat het college tegenover de vraag om in plaats van een voorbereidingsbesluit voor één perceel een wijziging van het bestemmmingsplan voor een groter geheel te onderzoeken. De VOORZITTER: Het wijzigen van een bestemmingsplan gaat niet zo snel als gesuggereerd wordt en bovendien is de kans dat G.S. daar mee akkoord gaan nog kleineromdat daardoor niet één woning maar een aantal woningen in het buitengebied gebouwd gaat worden. Deze mogelijkheid zou ik dan ook met klem willen ontraden. Hoelang de heer Haast de grond aan de Ettenseweg bezit weet ik niet. Dit kan echter wel nagegaan worden. Door het overschrijven van de bouwvergunning voor het zomerhuisje van het oude perceel naar het nieuwe perceel komt de bouwvergunning op het oude perceel te vervallen en kan in de toekomst geen nieuwe meer geclaimd worden via het overgangsrecht. Hierna gaat de raad akkoord met het voorstel. 11Ooste 1ijke Voorstel inzake oostelijke uitvalsweg uitvalsweg De heer VAN MIERT: Tijdens de commissievergadering is de V.V.D ook akkoord gegaan met het niet aanleggen van een rijwielpad, hetgeen ik tijdens deze vergadering wil verduidelijken. Wij zijn van mening dat bij deze omleiding vrijliggende rijwielpaden gewenst, doch niet noodzakelijk zijn. Dit omdat er voldoende veilige fietsroutes naar Etten—Leur bestaan die door de aanleg van de oostelijke uitvalsweg alleen maar veiliger zullen worden. Als er toch geld beschikbaar zou komen voor rijwielpaden dan kennen wij hogere prioriteit toe aan fietspaden bij de Kozijnenhoek en de VorenseindsewegDeze wegen worden nl. door auto's en fietsers zeer druk bereden en hier zijn geen alternatieven voor te vinden. De heer MARIJNISSEN: Zoals reeds is aangegeven in de commissie bestuurlijke zaken betreurt de R.V.P. het dat er bij de oostelijke uitvalsweg geen rijwielpaden zijn gepland. Natuurlijk zijn er argu menten om geen fietspad aan te leggen zoals het feit dat er bij het punt waar de oostelijke uitvalsweg de rijksweg ontmoet geen reke ning gehouden wordt met het fietsverkeerDe R.V.P. vraagt zich echter af wat het uitgangspunt is geweest bij het opstellen van dit plan. Wanneer er van begin af aan geen rekening mee is gehouden kun je er later moeilijk bepaalde voorzieningen bij gaan aanleggen. Wij zijn het met de voorzitter van de commissie bestuurlijke zaken eens dat een dergelijke voorziening behoorlijk wat geld zal gaan kosten,

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 193