- 3 - 10.Voorbereidings- besluiten Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit ten behoeve van een perceel gelegen aan: a. de Ettenseweg te Sprundel; b. de Beatrixweg te St.Willebrord c. de Pierestraat te Rucphen. De heer VISSENBERG: De beslissing van G.S. omtrent het perceel aan de Ettenseweg zal door de Vrije Lijst gerespecteerd worden. Het perceel aan de Beatrixweg vormt, gezien de sociale omstandigheden van de familie Boeren-Kas, een probleem. Wij zijn van mening dat er alles aan gedaan moet worden om de familie Boeren-Kas aldaar een bouwvergunning te verlenen. Wij vinden het een goede zaak dat een zomerhuis uit de bossen wordt gehaald en aan de Pierestraat wordt herbouwd. Wanneer het daadwerkelijk bij een zomerhuis blijft, kun nen wij ook daarmee akkoord gaan. De heer MARIJNISSEN: Het verbaast ons dat het perceel aan de Beatrixweg aangemeld wordt bij de provincie ondanks de vragen die 2 jaar geleden door de R.V.P. en de Vrije Lijst zijn gesteld. Hiermee wordt in feite hetzelfde gedaan als met het perceel aan de Ettense- weg, nl2 jaar wachten en dan alsnog hetzelfde voorstel voorleggen aan de provincie. De heer VAN DER MEIJS: Omdat er zich geen wezenlijke veranderingen voordoen t.a.v. het perceel aan de Ettenseweg zijn wij van mening dat onze raad hiertoe geen voorbereidingsbesluit moet nemen. Het veranderen van de bouw c.q. bouwsituering doet immers niets af aan het feit dat het gebied met zijn besteraming niet geschikt is voor een dergelijke bebouwing. De P.v.d.A. vindt dat dit ook zo moet blijven. Er zullen immers best andere mogelijkheden zijn in onze regio om de heer Haast te helpen. Het nemen van een voorbereidingsbesluit voor het perceel aan de Beatrixweg ligt in het verlengde van het voorbereidingsbesluit met betrekking tot het perceel aan de Ettenseweg. Ook hier weten wij eigenlijk al van te voren dat de kans nihil is dat hier gebouwd mag worden. Wij verwachten ook hier problemen. Het zou verstandig en eerlijk zijn indien de raad aan zou geven dat het verzoek geen positief gevolg zal hebben en dat de raad zich ook aan zijn eigen plannen wil houden. Wij willen echter een voorstel doen. Hoe staat het college tegenover de mogelijkheid om, in plaats van een voor bereidingsbesluit te nemen speciaal voor deze mensen, de grens van de bebouwing iets te verleggen om zodoende een voorbereidings besluit te kunnen nemen voor een breder gebied. Hierdoor krijgen meerdere inwoners de mogelijkheid om aldaar te gaan wonen. Men kan dan snel tot een bestemmingsplanwijziging komen. Tijdens de commissievergadering bleven nog enkele zaken t.a.v. de bouwvergunning onduidelijk waardoor wij nog geen positief advies konden geven. Wethouder Verpaalen verbaasde zich terecht over ons standpunt. De pers maakte er echter een zeer verwarrend verhaal van, waardoor er voor de lezers een geheel verkeerd beeld ontstond over de gang van zaken. Wij zijn gaarne bereid de betrokken journalist nader te informeren, zodat hij wat duidelijker kan weer geven wat wij bedoelen. Wij zijn blij met de voorgestelde proce dure. Toch rest ons nog een vraag die aansluit bij eerdere opmer kingen van de S.D.P./V.L. In de commissievergadering werd gezegd dat bebouwing op het perceel C 1658 niet meer mogelijk zou zijn. Hoe gaat u dat realiseren? Moet u hier niet 2 planologische proce dures starten? >li sbw gr.ï; nj>r p t i I»9luJ9u).! nsjijis o 09 r bflxv gnirii'tsJf:5 P oboo nr f >\i sl jJ n*v ner. a .W.X.8

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 191