- 8 - 2. Voorbereidings- besluit .3. Voorbereidings- besluit L4. Overdracht bevoegdheid 15. Destructie verordening 16. Spreekrecht cie O.B.S. VOORZITTER: De suggestie omtrent het inschakelen van de natuurwerk- groep vind ik zeer positief. De carapinggasten worden op de hoogte gebracht van de diverse voorzieningen zoals De Vijfsprong en de heeratuin. Het geven van uitleg over de natuur kan ook tot positieve resultaten leiden. Hierna gaat de raad akkoord met het voorstel met uitzondering van de leden van de S.D.P./V.L. en het aanwezige lid van de P.v.d.A. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor een perceel aan de Kerkeheidestraat te Sprundel De heer VISSENBERG: Wij gaan akkoord met het voorstel mits de bouwer van de woning er zelf in gaat wonen en er geen directe door verkoop plaatsvindt. VOORZITTER: Die voorwaarde kunnen wij niet aan de bouwvergunning verbinden. Hierna gaat de raad akkoord met het voorstel. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit aan de Marten- straat 4 te Sprundel De heer VAN DER MEIJS: Het betreft hier Martenstraat 8 in plaats van 4. De aanvullende milieu-eisen zullen ongeveer f 300.000, gaan bedragen en daarbij is nog niet het gebouw voor de puinbreker gerekend. De vergunning krachtens de Afvalstoffenwet zal bovendien maar 5 jaar geldig zijn. De ondernemer loopt de kans dat straks weer extra milieumaatregelen moeten worden genomen. Het lijkt ons raadzaam dat met de ondernemer een eventuele verplaatsing naar het industrieterrein van Rucphen of Etten-Leur wordt besproken. Mocht er toch nog voor uitbreiding ter plaatse worden gekozen dan verzoek ik u in het belang van de omwonenden om nog een extra inspraakronde te houden omdat het grotere gebouw het beeld van dit gebied in grote mate zal bepalen. VOORZITTER: Ik ben bereid deze suggestie voor te leggen aan de heer Ooraen Hierna gaat de raad akkoord met het voorstel. Voorstel tot overdracht van bevoegdheid met betrekking tot het voeren van rechtsgedingen van verschillende aard De raad gaat akkoord met het voorstel. Voorstel tot vaststelling van een nieuwe Destructieverordening De raad gaat akkoord met het voorstel. Voorstel inzake spreekrecht voor niet-commissieleden voor de verga deringen van de Bestuurscommissie Openbare Basisschool te Rucphen De heer VAN DER MEIJS: Ik hoop dat de nieuwe raad in 1990 voor het spreekrecht zal kiezen. VOORZITTER: In 1990 zal het spreekrecht opnieuw aan de orde komen. Hierna gaat de raad akkoord met het voorstel.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 186