Aan de ondernemer is de keuze gelaten tussen 10 meter randbeplan- ting of 5 meter randbeplanting met een schutting. De herplantplicht is contractueel vastgelegd. De bedoelde caravans waren geplaatst op het moment van het onher roepelijk worden van het bestemmingsplan in 1986. Deze werden via het overgangsrecht gelegaliseerd. Wij hebben er de provincie regel matig op gewezen dat wij klachten ontvingen van enkele bewoners aldaar. De provincie heeft destijds geen maatregelen getroffen tegen het aantal staanplaatsen. Het nieuwe bestemmingsplan komt in de plaats van het oude bestem mingsplan en kan daar dus nooit mee in strijd zijn. De landbouw grond, waar eventueel ook de uitbreiding had kunnen plaatsvinden, was niet voor een reële prijs te koop. De heer VISSENBERG: U hebt ons van de economische noodzaak niet kunnen overtuigen. Met uitzondering van de P.v.d.A., spreekt men alleen van economische belangen en wordt er met geen woord over de natuur gerept. Wij zijn op ons standpunt teruggekomen in verband met de verslechtering van het milieu. Er kan misschien wel sprake zijn van herplantplicht, maar men zet de natuur wel 50 jaar terug. In het verleden zijn wij met de herplantplicht niets opgeschoten. Zelfs wanneer wij in de bebouwde kom bomen planten gaat de helft dood of wordt de helft vernield. Wij pleiten ervoor de bestaande natuur te behouden. De Rucphense bossen zijn maximaal belast. Voor de camping zijn er, economisch gezien, voldoende staanplaatsen. De heer BROUWERS: Ik daag de S.D.P./V.L. uit aan te geven op welke wijze de Rucphense bossen schade hebben ondervonden van de campings. Indien zij dit zouden kunnen aantonen dan zou er zeker ook van de andere raadsfracties steun verwacht kunnen worden. Want alle raadsfracties in Rucphen dragen het milieu een goed hart toe en niet alleen de P.v.d.A. en de S.D.P./V.L. Bezoek aan natuur gebieden hoeft niet schadelijk te zijn. De heer VAN MIERT: Degenen die een caravan in de natuur nemen, houden van de natuur en zijn er dus zuinig op. Ik verwacht niet dat er vernielingen aangericht zullen worden. De heer VAN DER MEIJS: Er zijn vele kanten aan het houden van de natuur. Dit kan op vele manieren worden bedoeld. Consequentheid van beleid tot het jaar 2000 zou kunnen betekenen dat wij helemaal geen natuur meer overhouden. Wij hebben in Nederland ooit ook meer kern centrales willen plaatsen. Hier waren ook verwachtingen gewekt. Door een ramp zijn die ontwikkelingen niet doorgezet. Misschien dat wij later ook spijt krijgen van het nu door Rucphen gevoerde natuurbeleid. Er dient een mentaliteitsverandering plaats te vinden. Groei moet binnen de huidige mogelijkheden plaats kunnen vinden. Ook de camping zou met wat creativiteit binnen het bestaan de gebied uit kunnen breiden. De economische noodzaak zal door iedereen anders worden ingevuld. Het nieuwe bestemmingsplan valt binnen de grenzen van het oude bestemmingsplan. In hoeverre is er een verschil tussen de beide plannen? Indien straks door de provincie niet akkoord wordt gegaan en de uitbreiding van de camping wordt stilgelegd, wie zal dan de kosten betalen? In hoeverre was het de taak van onze gemeente om controle uit te oefenen op het aantal caravans!

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 184