- 5 - Het bestemmingsplan Rucphense bossen van 1980 geeft aan dat voor ons als gemeente absoluut het maximale aantal campingplaatsen is bereikt. Van dit standpunt wordt nu afgeweken. De nu te nemen beslissing druist in tegen het plan van 1980. Wij kiezen voor de natuur omdat de economische noodzakelijkheid van uitbreiding niet is aangetoond. De heer VAN MIERT: Ik vind het jammer dat zij in eerste instantie met dit plan hebben ingestemd terwijl zij nu tegen zijn. Wij zijn volop bezig om het toerisme in West-Brabant te bevorderen wat zeker in het economisch belang van onze inwoners is. Voor de camping geldt als voor iedere ondernemer: "stilstand is achteruitgang". Groei zal dus mogelijk moeten zijn. De ondernemer heeft getracht hiertoe landbouwgrond te verwerven. Dat is niet gelukt. Er is nu sprake van een alternatief waar wij geheel achter staan. De heer ERMEN: Er moet een afweging plaatsvinden tussen de belangen van de natuur en betrokkenen. Wij hadden ook liever een uitbreiding aan de andere zijde gehad maar wij gaan akkoord met dit voorstel. De exploitant dient zich echter wel te houden aan de herplantplicht en de voorschriften omtrent de randbeplanting Hierna schorst de VOORZITTER voor enkele minuten de vergadering. VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. De vaststelling van het bestemmingsplan voor de uitbreiding van De Posthoorn houdt de gemoederen al enige tijd bezig. Het veranderen van standpunt is altijd mogelijk, ook al is dat pas na een groot aantal jaren. Er zijn echter wel verwachtingen gewekt. 21 mei 1984 (commissie ruimtelijke ordening): er bestaan geen problemen; 25 september 1984 (gemeenteraad): geen problemen; 21 september 1987 (commissie bestuurlijke zaken): de P.v.d.A. is niet tegen de uitbreiding maar wil de zaak verder afwegen. Het college is van mening dat het economische belang wel is aange toond. Dit is zelfs door de provincie afgewogen. Onder punt 6.3 van het bestemmingsplan staat: "de bedrijfseconomische redenen tot uit breiding zijn bij het plan herhaaldelijk uiteengezet en door diverse instanties onderschreven". Hierbij wordt gedoeld op de Kampeerraad, de Kamer van Koophandel, de P.P.C. en de rijksconsulent handel, ambacht en diensten. De hinderwet en de randbeplanting zijn bij deze procedure volstrekt niet aan de orde. De hinderwet wordt nageleefd en de randbeplanting voldoet aan de eisen. Wij hebben geconstateerd dat een aantal evenementen in de bossen grootschalig wordt, met name de evenementen van A.V.R. te Rucphen en Thor te Roosendaal. Er is niet beslist dat die niet meer door zouden gaan. Met de verenigingen zal nog overleg gepleegd moeten worden over de sportevenementen in de Rucphense bossen. Van diverse zijden wordt gepoogd het toerisme in West-Brabant te bevorderen. Door het Streekgewest en het Stadsgewest Breda in samenwerking met de V.V.V. en de Kamer van Koophandel is opdracht gegeven aan een extern bureau om een onderzoek in te stellen naar de bevordering van het toerisme. Er is zeer zorgvuldig omgegaan met de uitbreiding van deze camping. Er is driemaal overleg gepleegd met de P.P.C. en het uit breidingsgebied is bijna gehalveerd. De belangen zijn zorgvuldig afgewogen. Wij houden als college vast aan een consequent beleid in dezen

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 183