8. Toiletten Vissenberg 9. Nota Kinder opvang 10. Subsidieverzoek - 3 - Wethouder SCHIJVEN: Wij hebben kosten, moeite en tijd bespaard. Wanneer wij toezeggen een alternatieve lokatie te onderzoeken en al snel blijkt dat wij deze kosten, moeite en tijd kunnen besparen omdat de keuze van het bibliotheekbestuur valt op de Jacinta- kleuterschool dan is verder onderzoek overbodig. Dit is via de commissie welzijn aan uw raad kenbaar gemaakt. Hierna gaat de raad akkoord met het voorstel. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van f 13.500,voor de renovatie van de toilettenvoorziening De Vissenberg te Sprundel De heer VAN DER MEIJS: Na de commissievergadering is dit voorstel door ons nog nader besproken en wij stemmen nu in met het voorstel. Hierna gaat de raad akkoord met het voorstel Voorstel tot het vaststellen van de (informatieve) Nota Kinder opvang De heer MARIJNISSEN: Zodra er van het ministerie goedkeuring is verleend aan de kinderopvang te Rucphen moeten wij de uitvoering ervan nader bespreken vanwege de organisatie ervan en de gevolgen voor de toekomst. De heer VAN MIERT: Wij gaan akkoord met het voorstel. Wij verbinden hieraan wel de voorwaarde dat hieraan geen gelden uit de algemene middelen beschikbaar moeten worden gesteld. Wethouder SCHIJVEN: Het betreft een informatieve nota als onder steuning voor de aanvraag voor de rijksbijdrage. Het uiteindelijke beleid zal in een later stadium aan de orde komen. Momenteel beziet een werkgroep de opzet van het kinderdagverblijf. Allereerst zullen de middelen beschikbaar dienen te worden gesteld. De heer BROUWERS: Wordt er hierbij gedacht aan het particuliere initiatief. De gemeente moet voorwaardenscheppend bezig zijn. Verder heb ik vernomen dat de coalitiepartners van ons toekomstig kabinet meer geld beschikbaar willen stellen (P.v.d.A. 300 min. en C.D.A. 230 min.) voor dit doel. Op dit moment bestaan er echter nog geen normen of vestigingseisen voor een kinderopvang. Hoe dienen wij te handelen indien er een particuliere initiatiefaanvraag ont vangen wordt. Wethouder SCHIJVEN: Een aanvraag zal in overleg met de werkgroep en initiatiefgroep met ondersteuning van de P.B.-stichting zeker de aandacht krijgen. Eerst moeten de middelen beschikbaar zijn gesteld waarna het beleid kan worden bepaald. Het bedrag dat beschikbaar wordt gesteld aan de gemeente Rucphen zou misschien zelfs boven de f 200.000,uit kunnen komen. Hierna gaat de raad akkoord met het voorstel. Voorstel tot het afwijzen van het subsidieverzoek van de Stichting Slachtofferhulp Westelijk Noord-Brabant De raad gaat akkoord met het voorstel.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 181