- 2 - Wethouder SCHIJVEN: Deze voorziening was noodzakelijk. De aanpas singen geschieden zoals in de brief van wensen door het bestuur van Pinokkio is kenbaar gemaakt. Ook intern zijn er nog wat wijzigingen aangebracht Hierna gaat de raad akkoord met het voorstel. 7. Bibliotheek Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet van St .Willebrord f 643.000,voor de verbouw van de voormalige kleuterschool Jacinta tot bibliotheek, alsmede voor de inrichting De heer ERMEN: Wij zijn blij dat er een bibliotheek komt in St.WillebrordBij de behandeling van de gemeentebegroting voor 1989 is opgenomen dat voor de vestiging van de bibliotheek ook andere lokaties dan de Jacintakleuterschool zouden worden bezien. In dezelfde vergadering deelt u ook nog mede dat eventuele vesti ging in het jeugdcentrum nog nader zal worden bezien en dat er een kostenvergelijking zal worden gemaakt met andere mogelijke loka ties. Wij constateren dat dat niet is gebeurd. Pas na schriftelijke vragen van onze zijde heeft u hieraan een motivatie gegeven. De heer MARIJNISSEN: Wij gaan ook akkoord met het voorstel. Wij hebben nooit gezegd dat onze gemeente cultuurarm is. Dit is uit zijn verband gerukt. Wij betreuren het dat onze gemeente geen gebruik maakt van de 1%-regeling voor de aankleding van een gebouw. Hiertoe worden door de provincie middelen beschikbaar gesteld. Dat hebben wij bestempeld als cultuurarm. In het dagblad De Stem is dat verkeerd opgenomen en later werd het door u nog aangedikt. VOORZITTER: Het dagblad De Stem heeft slechts een facet belicht en ik ben daar nader op ingegaan. Ik heb echter de zaak niet aangedikt. Wethouder SCHIJVEN: Via de commissie welzijn heb ik al meerdere malen laten weten dat de Jacintakleuterschool als enige lokatie was overgebleven. Al snel werd duidelijk dat nader onderzoek naar andere alternatieven niet nodig was omdat dat tijd en geld zou kosten. Het jeugdcentrum heeft een ongunstige ligging i.v.m. de speelgelegenheidde brandweergarage en het beperkte aantal parkeerplaatsen. De keuze van het bibliotheekbestuur viel al snel op de Jacintakleuterschool. Verder onderzoek zou tijdverspilling en geldverspilling tot gevolg hebben gehad. Wij hebben gekozen voor de Jacintakleuterschool vanwege de centrale ligging, voor zowel de scholen als het overige publiek. Wij mogen echter blij zijn dat er eindelijk een bibliotheek in St.Willebrord komt. De heer BROUWERS: Wij hebben lering getrokken uit de geschiedenis van de bibliotheek te Sprundel. Wij hebben hoge kosten gemaakt, diverse lokaties bestudeerd en uiteindelijk na enkele jaren is er toch nog voor de eerste lokatie gekozen. Dat hebben wij ditmaal voorkomen De heer ERMEN: Wij hebben nooit betoogd dat er van alles onderzocht moest worden. Uw college heeft echter toegezegd een vergelijkend onderzoek uit te voeren. U had de raad op formele wijze moeten informeren waarom de lokatievergelijking niet meer aan de orde was. Te meer daar het bibliotheekbestuur in juni van dit jaar nog niet op de hoogte was van een alternatieve lokatie. U dient voor zichtig te zijn met toezeggingen.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 180