- 10 - Wijziging machtigings besluit Krediet kwekerij Krediet rond- pompsysteem Krediet dak brandweergarage lokale milieutaken. Wij hebben kennis kunnen nemen van dat rapport en in maart zal de zaak verder in streekgewestelijk verband aan de orde worden gesteld. Op dit moment is er nog te weinig inzicht in de effectieve doelstellingen en de financiële consequenties om daarop vooruit te lopen. Het voorlopige collegestandpunt in dezen luidt als volgt: daar waar mogelijk wordt een verdere uitbouw van het milieu- bijstandscontract voorgestaan maar wij moeten waken voor een zware regionale milieudienst. Via de commissievergaderingen zal ik u hier over verder informeren. Hierna gaat de raad akkoord met het voorstel. Voorstel tot wijziging van het machtigingsbesluit van 31 augustus 1982 (verweer en vertegenwoordiging bij de Raad van State) De heer VAN DER MEIJS: Is het zo dat b. en w. ambtenaren machtigen om zonder ruggespraak met uw college schriftelijk verweer te voeren? Houdt dit voorstel in dat de betreffende stukken niet meer door b. en w. worden ondertekend? Houdt dit voorstel verder in dat b. en w. niet meer direct aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de door de ambtenaar opgemaakte verweerstukken? En tot slot, houdt dit voorstel in dat betrokkenen bij onrechtmatigheden juridisch niemand meer ter verantwoording kunnen roepen? VOORZITTER: Het antwoord op alle vragen luidt "neen". Hierna gaat de raad akkoord met het voorstel. Voorstel inzake het beschikbaarstellen van een krediet van f 45.000,voor het aanbrengen van diverse voorzieningen t.b.v. de gemeentelijke kwekerij De raad gaat akkoord met het voorstel. Voorstel inzake de beschikbaarstelling van een krediet van f 11.000,voor de aanleg van een rondpompsysteem t.b.v. de gemeen telijke heemtuin De raad gaat akkoord met het voorstel. Voorstel tot het beschikbaarstellen van een krediet van f 37.000, t.b.v. het herstel van het dak van de brandweergarage aan de Achter- hoeksestraat te Rucphen Krediet bestem mingsplan "Korenbloem straat" De raad gaat akkoord met het voorstel. Voorstel tot het beschikbaarstellen van een krediet van f 95.000, voor het bouwrijpmaken van het bestemmingsplan "Korenbloemstraat te St. Willebrord De raad gaat akkoord met het voorstel. Rechtspositie personeel Voorstel tot: - 2e wijziging van de Arbeidsovereenkomstenverordening; - Ie wijziging van de Uitkeringsverordening; - Ie wijziging van de Wachtgeldverordening; - Ie wijziging van de Verplaatsingskostenverordening De raad gaat akkoord met het voorstel.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 17