- 89 - (wethouder Wethouder SCHIJVEN: Er is een onderzoek gaande naar de uitbrei- Schijven) dingsraogelijkheden van de Nieuwenberg en de mogelijkheid om de sociaal-culturele activiteiten onder één dak te brengen. Zodra daar meer zekerheid over is, zullen wij daarop terugkomen. Het voort bestaan van de Aloysiusschool houdt niet in dat dit de uitbreiding van de Nieuwenberg zou belemmeren. Ten aanzien van de sportnota laat ik in het midden of de vertraging met opzet of onbewust van karakter is. Wij zijn voorstander van voorwaardenscheppend beleid. Het particu lier initiatief wordt ondersteund, ook ten aanzien van het sociaal-cultureel werk. Een beleidsplan is niet noodzakelijk. Cursisten die niet zijn aangesloten bij een muziekkorps dienen in het kader van de kunstzinnige vorming ook een gelijke behandeling te krijgen. Het gebruik van softdrugs bij de Vissenberg verontrust mijHet valt mij op dat dergelijke problemen zich altijd in Sprundel voor doen. In de gesprekken omtrent de randgroepjongerenproblematiek met de diverse instellingen zoals het Medische Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs, de rijkspolitie en de huisartsen kwamen deze problemen niet naar voren. M.i. zal het S.K.W. Sprundel hieraan aandacht moeten besteden en zij had ons ervan in kennis moeten stellen. (wethouder Konings) Wethouder KONINGS: Ik heb geen enkele nieuwe vraag geconstateerd. Tariefwijzigingen Vaststelling van tariefwijzigingen - voorstel tot verhoging van het staangeld woonwagens; - voorstel tot verhoging van de tarieven voor de onroerend- goedbelas tingen - voorstel tot verhoging van de tarieven voor het gebruik van de reinigingsdienst, de heffing van reinigingsrechten en de afval stoffenheffing; - voorstel tot verhoging van de tarieven voor de heffing van riool rechten. De raad gaat akkoord met de tariefwijzigingen. Begroting 1990 Vaststelling van de begrotingen van de algemene dienst en het etcgrondbedrijf 1990 met het daarbijbehorende investeringsprogramma 1990 en de meerjarenprognose gewone dienst 1990 tot en met 1993 (de heer Brouwers) De heer BROUWERS: Het is een verstandig besluit van deze raad om deze begroting vast te stellen. Het gevoerde beleid heeft ons niet in financiële nood gebracht zoals andere gemeenten. Ik wil de heer Jansen, die ongetwijfeld luistert naar de uitzending van de L.O.R. van harte beterschap toewensen. (voorzitter) VOORZITTER: Het college sluit zich aan bij uw woorden van beter schap aan het adres van de heer Jansen. Hierna worden de begrotingen van de algemene dienst en het grond bedrijf 1990 met het daarbijbehorende investeringsprogramma 1990 en de meerjarenprognose gewone dienst 1990 tot en met 1993 vastge steld

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 177