- 88 - (voorzitter) (de heer Mari jnissen) (voorzitter) (wethouder Verpaalen) Wij moeten er alert op zijn of er inderdaad sprake is van sociaal- cultureel werk. Dit is een taak van ons allen en niet alleen van de S.K.W.'s. Ik hoorde dat de algemene beschouwingen dit jaar wat minder specta culair waren dan andere jaren. Dit komt omdat onze partij het vaak spectaculair heeft gemaakt, er steeds meer zaken, waar wij om vroegen, zijn uitgevoerd en omdat onze fractieleider er nu niet bij is VOORZITTER: De minimale opzet van het opleidingsplan voor de brand weer heeft ook betrekking op het feit dat er geen hogere opleiding dan brandmeester op het programma staat. Mocht daaraan behoefte bestaan dan wordt het plan, ook financieel, aangepast. Het oplei dingsplan zorgt voor een goede doorstroming. De L.O.R. zal betrokken worden bij de regionale opzet van de kabel krant. Wij zijn niet aan een regionale opzet van de kabelkrant gebonden. Hier staat echter wel tegenover dat een kabelkrant pas interessant wordt voor de exploitant indien een zo groot mogelijk aantal personen wordt bereikt. Er bestaat kennelijk een niet al te grote belangstelling voor een kabelkrant in o.a. Rucphen. Wij zullen de verzoeken van 1987 en 1988 nagaan. Ik betwijfel echter of men werkelijk een dergelijke krant wil exploiteren omdat je dan regelmatig aan de bel zou trekken. De heer MARIJNISSEN: Door betrokkenen is hier wel regelmatig naar geïnformeerd maar toen is verteld dat men eerst moest wachten op de koppeling met Etten-Leur en later dat men moest wachten op besluit vorming van uw college omtrent die kabelkrant. VOORZITTER: Wellicht is het dan verstandig dat ze met mij contact opnemen Het aanscherpen van de normen voor bouwgrond heeft eigenlijk niet zo'n haast. Voordat de 293 mensen op de lijst voorzien zijn, zijn wij een hele tijd verder. Er is dus tijd genoeg om de besluit vorming van de provincie af te wachten. De voorlichting over de begroting zal nader bekeken worden. Wij zijn van mening dat de bewoners van de te amoveren woningen in de gelegenheid gesteld moeten worden zoveel mogelijk in het buiten gebied terug te bouwen. Wij hebben dit echter niet in de hand. Bij de evaluatie zullen wij nagaan hoeveel aanvragen de Woning stichting heeft ontvangen om de afkoopsom voor het c.ai.-tarief te betalen. Daarmee is echter nog niets bewezen. Wanneer je al 10 jaar het hoge tarief betaalt, is het buitengewoon oneconomisch om nu een afkoopsom te betalen als je al een bepaalde leeftijd bereikt hebt. Wij verwachten geen grote respons. Het behoud van landschapselementen heeft onze aandacht. De heer Jansen is altijd welkom om zich op de afdeling middelen te laten voorlichten omtrent de belastingtechnische aspecten. Het resultaat t.a.v. de samenvoeging van rioolrecht en O.G.B. zal echter niet anders zijn. Wethouder VERPAALEN: Ik merk op dat men akkoord gaat met de door mij gegeven antwoorden. Er rest nog slechts één vraag. Voor het antwoord op de vraag van de heer Van der Me ijs omtrent het openbaar groen verwijs ik naar de besluitenlijst van 2 weken geleden waarin de kwestie van het openbaar groen is behandeld.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 176