- 87 - Wij zijn blij dat er geen concrete plannen bestaan t.a.v. de aanleg van een recreatiepark in de Rucphense bossen. Dit komt de bossen ten goede Ons standpunt ten aanzien van de tariefdifferentiatie van de afval stoffenheffing is bekend. Door het scheiden van afval van bron kunnen de inwoners de tarieven beïnvloeden door de afvalberg te laten slinken. De desbetreffende firma deelde duidelijk mede dat de werkzaamheden t.b.v. de wateroverlast in de Gagelrijzen door geldgebrek zijn gestaakt. Zij waren nog niet geheel klaar met de werkzaamheden. Voor de eventuele verbreding van de Baanvelden wachten wij het totaalplan Vijfsprong af. Wij wachten het resultaat van het onder zoek naar de realisering met belangstelling af. Wij zijn blij dat de uitbreiding van de visvijver te Zegge op uw volledige medewer king kan rekenen. Wij zijn blij dat de kleedaccommodatie van Rood-Wit en de peuter speelzaal uw aandacht hebben. Met het minimabeleid zijn wij op de goede weg. Afschrijving van belastingen dient soepel te verlopen, (de heer De heer MARIJNISSEN: Er bestaan verzoeken van 1987 en 1988 voor de Marijnissen) exploitatie van een commerciële kabelkrant. In de besluitvorming moet de autonomie van onze gemeente een grote rol blijven spelen. Wij gaan akkoord met het niet-trendmatig verhogen dit jaar van bepaalde tarieven omdat u heeft toegezegd dat deze tarieven volgend jaar niet meer dan trendmatig zullen stijgen en dat door de verho ging de woonforensenbelasting tot een niet reële hoogte zou stijgen in relatie tot de 0.G.B-heffing Wij hebben in het verleden geprobeerd om tot differentiatie van de afvalstoffenheffing te komen d.m.v. het herinvoeren van de gemeen telijke vuilniszak. Dit zou echter illegale vuilnisstortingen tot gevolg hebben. Het voorstel van het C.D.A. is een nobel streven en niets meer dan dat. De verhoging van de afvalstoffenheffing als gevolg van de differentiatie voor 6.000 gezinnen, waaronder ook zeker minima, is ten onrechte. Ook de koppeling van de rioolheffing en de O.G.B. zou nadelig werken voor de minima. (de heer De heer VAN DER MEIJS: Bij de evaluatie van de afkoopsom voor het Van der Meijs) hoge tarief van de c.a.i. zou gekeken moeten worden of de mensen met lagere inkomens inderdaad geen gebruik maken van deze mogelijk heid. Het is inderdaad niet mogelijk om ieder bosje in een bestemmings plan op te nemen. Toch dient bekeken te worden hoe de landschaps elementen beschermd kunnen worden. Het samenvoegen van gemeentelijke heffingen mag niet ten koste gaan van de mensen met de laagste inkomens. Misschien dat onze finan ciële specialist dat met uw ambtenaren kan bespreken. Wij bepleiten ook dat de L.O.R. betrokken wordt bij de realisatie van de kabelkrant Wat verstaat u onder structureel groen en welke eisen worden er aan de koper gesteld? Ik betwijfel of het gebouw voor de heemtuin in samenwerking met het Werkvoorzieningsschap goedkoper zal zijn. Wellicht kan het zowel streekgewestelijke als in W.S.W.-verband gerealiseerd worden. Wij hopen dat de door ons genoemde mogelijke lokaties aan bodem verontreiniging niet tot problemen zullen leiden. Wij zijn blij dat in de Nota Ouderenbeleid de nodige facetten aan de orde zullen komen.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 175