Wij zijn blij dat de prognoses voor de L.T.O./M.A.V.O. meevallen en dat er binnenkort onderhandeld zal worden over de positie van Den Berg. Wij willen in de kleine kernen graag de gymnastiek- accommodaties behouden. Kan er bij de Nieuwenberg te Zegge hiertoe nog uitbreiding plaatsvinden? Vertragingstactieken zijn altijd gepland. Dit is in strijd met de aangevoerde bijzondere omstandigheden die tot de vertraging van de sportnota geleid zouden hebben. De verdere uitwerking van de toegang tot De Vij fsprong wachten wij af. Wij zijn zeker geen voorstander van zware beleidsplannen. Wij hebben zelfs bij het algemeen maatschappelijk werk gesproken over een beleidsplan dat op basis van particulier initiatief wordt gevormd. Het gaat niet om de zwaarte van het plan. Het gaat er ons om dat er plan tot stand komt. Dit gaat verder dan een kader. Ik verwacht niet dat de inwoners van Zegge er blij mee zijn dat de Aloysiusschool in de huidige opzet behouden blijft. Wij zijn blij dat een eventueel financieel voordeel van de kunst zinnige vorming zal toekomen aan de beoefenaars ervan. Er is dus wel sprake van een financieel voordeel omdat anders de 0,8 forma tieplaats niet ingevuld had kunnen worden. Wij bepleiten dat de mening van het overlegorgaan en zijn bevindingen niet alleen richting moeten geven aan het door u te voeren beleid. Wij zijn blij dat ook de muzikale scholing, zonder dat men lid is van een muziekkorps op gelijke wijze behandeld wordt. Wij zijn blij dat de randgroepjongerenproblematiek uw aandacht zal krijgen. Ons is bekend dat ongeveer 70% van de bezoekers van de Vissenberg te Sprundel bekend zijn met softdrugs en dat zeker een derde deel deze middelen regelmatig gebruikt. Wij zijn blij dat praktisch alle facetten van het ouderenbeleid in een nota worden behandeld. Wij hopen van harte dat Rucphen in het tripartite overleg van het Regionaal Bestuur Arbeidsvoorziening zal deelnemen. Wij erkennen dat de invoering van de milieubox de nodige investe ringen zal vergen. Wij wachten de ontwikkelingen verder af. Nieuwe toewijzingscriteria voor bouwgrond zijn wellicht al op korte termijn nodig. De beste mogelijkheid om het principe "de vervuiler betaalt" door te voeren is het invoeren van de gemeentelijke vuilniszak. Dit werkt echter de illegale storting in de hand. Hetgeen in de prak tijk wel zou kunnen werken is de differentiatie in de afvalstoffen heffing m.b.t. alleenstaanden. De door de wethouder genoemde cijfers hadden destijds wellicht meegenomen kunnen worden in de Nota Afvalverwerking. Wij hadden er dan meer inzicht in gehad. Wij twijfelen nu of wij de differentiatie nog nader aan de orde moeten stellen De heer VISSENBERG: Er moet in begrijpelijke taal begrotingsvoor lichting aan de burger gegeven worden. Buurtpreventie zou onderwerp van gesprek moeten worden binnen de buurtverenigingen. Uw college kan hierin een adviserende taak ver vullen Uit uw beantwoording hebben wij geconcludeerd dat uw college bereid is de nodige medewerking te verlenen aan het bouwen op eigen grond door degenen die als gevolg van de omleiding van rijksweg A-58 hun woning moeten verlaten.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 174