- 85 - Aan de commissie onderwijs is een notitie verstrekt waarin de situatie m.b.t. de gymnastieklokalen wordt beschreven. De school besturen kunnen altijd zelfstandig beslissen of men een aanvraag indient in het kader van het overzicht vermeerdering huisvesting voor een A-gymnastiekaccommodatieWij zullen steeds rekening houden met de wensen van de schoolbesturen. Het eventuele vervoer en de kosten ervan moeten in overleg besproken kunnen worden. Op korte termijn zullen onderhandelingen gestart worden met de betrokken instellingen omtrent met name het beheer van Den Berg maar ook de eigendomssituatie van het gebouw zal aan de orde komen. Onze gemeente zal participeren in de stuurgroep R.E.O.-vorming. Door deze samenwerking wordt een zo goed mogelijke samenhang in allerlei structuren binnen de volwasseneneducatie nagestreefd. De samenhang, doorstroming en betrokkenheid worden hierdoor gewaar borgd Door het afschrijvingsbeleid en een goede voorlichting aan de burgers voert ons college een goed minimabeleid dat de instemming van deze raad heeft. Wij wachten de wetswijziging van de A.B.W. af en wij volgen nauw gezet de ontwikkelingen op dat terrein. De vertegenwoordiging van de overheid in het tripartite-bestuur moet o.i. op basis van deskundigheid geschieden. Over het Regionaal Bestuur Arbeidsvoorziening moet overleg plaatsvinden tussen de diverse gemeenten in de regio. Het streekgewest zou als platform kunnen fungeren. Wij zijn zeker bereid bestuursverantwoordelijkheid te nemen. f 285.000,is een redelijke raming voor het Bijstandsbesluit Zelfstandigen. Het begroten van eventuele calamiteiten is een moeilijke zaak. Dit is gebaseerd op ervaringscijfers. In 1976 werd er door onze gemeente f 1.500.000,hiervoor uitgegeven. Door de vermindering van deze post tot f 150.000,wordt geen ruimte van f 135.000,gecreëerd omdat het rijk 90% van dit bedrag voor haar rekening neemt. In de staat B.2. van dit jaar en die van 1983 staat dat de bezet ting van de afdeling sociale zaken van 25 personeelsleden in 1983 teruggebracht zou dienen te worden tot 20 ambtenaren in 1989Voor 1990 wordt nog rekening gehouden met een personeelsformatie van 16"2Tot zover wethouder KONINGS. 3e termijn Algemene beschouwingen in derde termijn (de heer Van Miert) De heer VAN MIERT: Wij danken het college voor de verkregen beant woording van onze vragen. (de heer Ermen) De heer ERMEN: De deskundigheid van de brandweer moet gegarandeerd worden, ook in financiële zin. Dit kan in de vorm van een budget gekoppeld worden aan de advisering van de commandant van de brand weer Als er een regionale omroep komt, zitten wij daar als gemeente dan aan vast? Welke invloed hebben wij daarop als de besluitvorming heeft plaatsgevonden? Hoe verhoudt zich dat tot het particuliere initiatief van de L.O.R.? Zijn zij dan afhankelijk van de regionale besluitvorming en ondervinden zij daarvan dan financiële schade? Wij bepleiten het initiatief aan de gemeente te houden en de L.O.R. hier rechtstreeks bij te betrekken.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 173