- 84 - Wij zullen zoveel mogelijk facetten van het ouderenbeleid in één nota onderbrengen. Ik doel hierbij op welzijn, zorg, educatie, recreatie en flankerend ouderenbeleid. De huisvesting is geregeld in de Nota volkshuisvesting. Met het oog op de op te richten steun punten zullen wij ook nog op de huisvesting ingaan. Zodoende is er toch sprake van een totaalvisie. Kinderopvang dient overgelaten te worden aan het particulier initiatief. De P.B.-stichting heeft hierin geen directe maar een ondersteunende rol. Wij lopen hierop nog niet vooruit. Morgen zal de informatieve Nota kinderopvang behandeld worden en wij wachten ook de resultaten van de werkgroep verder af. Voorlopig concentreren wij ons voor wat de visvijver betreft op de lokatie aan de RucphensewegWij hebben goede hoop op de realisatie ervan. De particuliere eigenaar van de visvijver te Zegge zal de nodige medewerking voor uitbreiding ervan krijgen. De jaarwerkplannen van het sociaal-cultureel werk worden gecontro leerd. Het richting geven aan belangrijke zaken hoort in de basis functie thuis. Wij zijn blij dat op dit moment de rust binnen de S.K.W.'s is teruggekeerd. Er is geen sprake van ongerustheid. Het algemeen maatschappelijk werk kan dezelfde hulpverlening bieden als de Stichting Slachtofferhulp. De renovatie van de kleedgebouwen bij Rood-Wit heeft de nodige aan dacht gekregen door de beschikbaarstelling van f 50.000,Het aanvullend subsidieverzoek van deze voetbalclub zal door ons worden behandeld De peuterspeelzaal te St .Willebrord kampt met ruimtegebrek. Op termijn zullen wij proberen hier een oplossing voor te vinden. Tot zover wethouder SCHIJVEN. (wethouder Konings) Wethouder KONINGS: De leerlingprognoses voor de L.T.O./M.A.V.O. van de afdeling planning en wetenschappelijk onderzoek van het Centraal Bureau van het Katholiek Onderwijs geven aan dat in 1991 330 leer lingen, in 1995 326 en in 1999 365 de school zullen bezoeken. Op basis van deze prognose is de levensvatbaarheid van de L.T.O./ M.A.V.O. gewaarborgd. Het is onjuist te spreken over een verdeling van middelen tussen openbaar en bijzonder onderwijs. Het betreft een schatting betref fende de benodigde middelen. Alle art. 74 W.B.O.-aanvragen zullen gehonoreerd worden indien zij voldoen aan de programma's van eisen volgens het Londo-stelselZowel het bijzonder als het openbaar onderwijs behoeven zich geen zorgen te maken. Bijstelling blijft in de toekomst altijd mogelijk. In het overzicht vermeerdering huisvesting van augustus jl. is door de raad besloten om de uitbreiding van de openbare school op te nemen in dit overzicht met als uitvoeringsjaar 1991. Wij verwachten in het voorjaar van 1990 de beschikking van het ministerie te ont vangen. Wij vinden het daarom onverstandig om vooruitlopend op deze beschikking reeds plannen te ontwikkelen, terwijl nog niet vast staat of en bij een positief besluit met hoeveel lokalen de school kan worden uitgebreid. Uitbreidingsplannen dienen ook weer in over leg met het ministerie te worden ontwikkeld.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 172