- 83 - Ons college heeft in eerste instantie een discussienota behandeld die momenteel wordt omgezet in een beleidsnota, de sportnota. Ook de inhoud van de recente publicatie van de V.N.G., het gemeentelijk sportbeleid, zal daarbij worden betrokken. Er dient wel opgemerkt te worden dat in de sportnota alle aangelegenheden m.b.t. het sportbeleid aan de orde worden gesteld. In de nota van aanbieding is hieraan verder geen aandacht besteed. De totstandkoming van de u toegezegde beleidsnota is door allerlei omstandigheden vertraagd zoals de afwikkeling van verzoeken van verenigingen, de uitvoering van het voorzieningenplan De Vijfsprong en de uitvoering van regu liere taken op het bureau sport en recreatie. De voortgang zou erg traag verlopen. Vertragingstechniek kan ook in de sport tot goede resultaten leiden. Ook snelle akties kunnen tot goede resultaten leiden zoals het derde veld voor Rood-Wit, de oefenhoek bij S.V.W., de zesde baan bij de t.v. De Bocht, de accommodatie voor de Backhands etc. Wij werken klantgericht. De toegang tot De Vijfsprong is op dit moment heel goed geregeld. De voorzieningen zijn bereikbaar via de midgetgolfbaanKlachten zijn ons onbekend maar verbeteringen worden door ons altijd nage streefd. Een definitieve toegangsregeling zal aan de orde komen bij de gereedkoming van de totaalinvulling. Een apart welzijnsplan is o.i. niet nodig. Met het voorgestelde beleidskader kan er een goed beleid voor de komende vier jaar worden gepresenteerd. De besluitvaardigheid, gekoppeld aan een programmering, is gewaarborgd. Wij zijn geen voorstander van zware beleidsplannen. Wij willen werken met meerjarenbeleidskaders Belangrijk is een voorwaardenscheppend beleid t .b .vhet particu lier initiatief. Veel mensen in Zegge zijn blij met de AloysiusschoolEr is veel belangstelling voor deze school. Sloping ervan of een andere bestemming voor het gebouw is niet aan de orde. De meevaller van f 35.000,van de kunstzinnige vorming is inge vuld door de 0,8 formatieplaats sociaal-cultureel werk. Dit bedrag zal waarschijnlijk ook voor 1990 weer beschikbaar komen. Dit zal dan ten goede komen aan degenen die de kunst van het muziek maken willen gaan beoefenen. Wij hebben overleg gevoerd met het overleg orgaan muziekkorpsen Rucphen. Individueel zullen er verder nog partners genoeg zijn. Wij denken door het overlegorgaan muziek korpsen toch een grote groep te bereiken. Leerlingen bij de muziek korpsen en leerlingen die privé worden opgeleid zullen op dezelfde wijze behandeld en gesubsidieerd worden als wij de leerlingen aan de instituten voor kunstzinnige vorming subsidiëren. Algemene muzi kale vorming betreft de ondersteuning die wij subsidiëren vanuit St. Frans naar de basisscholen. Wij verstaan hieronder het bij brengen van de beginselen van de muziek. De basisscholen zorgen voor een grote bereikbaarheid. De zorg voor randgroepjongeren zal de aandacht krijgen die nodig is. Bij de uitvoering van het project is als gevolg van ziekte van een agogisch medewerker de voortgang tijdelijk vertraagd. De ver vanging is inmiddels geregeld. Het rapport wordt nu verder opge steld. Ik heb diverse besprekingen gehad met alle instellingen die hebben meegewerkt aan het onderzoek en wij zullen de besprekings verslagen ter inzage leggen voor de commissie welzijn.

Raadsnotulen

Rucphen: december 1949-1998 | 1989 | | pagina 171